Las traducciones a español:

  • columna vertebral   
  • raquis   

Oraciones de ejemplo con "columna vertebral", memoria de traducción

add example
Canvia la mida de la fila i la columna per a que mostrin completament les cel· les seleccionadesCambia el tamaño de la fila y la columna para que muestren las celdas seleccionadas completamente
Bandera especial. El significat exacte de la bandera es pot veure a la columna de la dretaBandera especial. El significado exacto del indicador se puede ver en la columna de la derecha
Per a configurar una notificació, simplement seleccioneu l' aplicació des de la llista desplegable a la part superior del diàleg anomenada Font de l' esdeveniment. Això us llevarà una llista amb totes les notificacions configurables per a l' aplicació. La llista de notificacions inclou ‧ columnes situades a l' esquerra del nom de la notificació. Aquestes columnes (d' esquerra a dreta) sónPara configurar una notificación, seleccione la aplicación del desplegable de la parte superior del diálogo llamado Origen del evento. Esto le llevará a una lista con todas las notificaciones configurables para la aplicación. La lista de notificaciones incluye ‧ columnas situadas a la izquierda del nombre de la notificación. Estas columnas (de izquierda a derecha) son
Per a inserir una columna dintre d' una taula, situeu el punter del ratolí sobre la vora de qualsevol cel· la de la taula a la que voleu afegir una columna. Usant el ratolí, seleccioneu Taula Columna Insereix una columna... des de la barra de menú o feu clic a sobre la barra d' einesPara insertar una columna en una tabla, ponga el puntero del ratón sobre el borde de cualquier celda de la tabla a la que quiera añadir una columna. Seleccione Tabla Columna Insertar columna... en la barra de menú o pulse sobre en la barra de herramientas
Estableix la posició d' entrada del cursor en la vista a [ línia, columna ]. El qual estableix la posició del cursor, això serà que un caràcter de TAB compta ‧. La posició del cursor s' ha fet visible. Tant la línia com la columna tenen base ceroAsigna la posición de entrada del cursor a [ línea, columna ]. Ésto asigna la posición de la cadena, los caracteres TAB se cuentan como ‧. La posición del cursor se hace visible. Tanto la línea como la columna tienen base cero
Elimina columnesEliminar columnas
& Text a columnes& Texto a columnas
Per a informació sobre canviar l' amplada de les columnes, mireu Canviar la mida de les columnesPara información sobre cambiar el ancho de las columnas, vea Cambiando el tamaño de las columnas
Mostra la capçalera de la columnaMostrar encabezado de columna
No s' ha pogut definir l' ordenació-el nom de columna o àlies " % ‧ " no existeixNo se pudo definir la ordenación. Nombre de columna o alias « %‧ » no existente
Aquesta caixa de selecció farà que s' apliqui el format a totes les cel· les en la columna dretaEsta casilla de verificación hará que se le aplique el formato a todas las celdas de la columna de la derecha
Feu clic a Bé per a canviar l' amplada, o feu clic a Cancel· la per a deixar l' amplada de la columna sense canviarClic sobre Aceptar para cambiar el ancho, o clic sobre Cancelar para dejar el ancho de la columna sin cambiar
Per a canviar el format i aparença de les cel· les, files o columnes seleccionades, useu l' opció Format de cel· la... des del menú Format, o bé des del menú emergent del & BDRPara cambiar el formato y la apariencia de las celdas, filas o columnas seleccionadas, use la opción Formato de celda... desde el menú Formato, o bien desde el menú emergente del botón derecho del ratón
Si una fórmula conté una referència a cel· la en que la referència es sol canviar quan es copia la cel· la a una altra banda del full de treball. Per evitar aquest comportament situeu un símbol $ abans de la lletra de la columna, número de fila o ambdósSi una fórmula contiene una referencia a celda cuya referencia se suele cambiar cuando se copia la celda en otra parte de la hoja de trabajo. Para evitar este comportamiento, ponga un símbolo $ antes de la letra de la columna, número de fila o ambos
Els iteratos de línia horitzontal i vertical tenen un mètode per a moure l' iterator a la següent fila o columna: nextRow () i nextCol (). Usar-la és molt més ràpid que crear un nou iterator per a cada línia o columnaLos iteradores de líneas horizontales y verticales tienen un método para mover el iterador hacia la siguiente fila o columna: nextRow() y nextCol(). Usar estas funciones es mucho más rápido que crear un iterador nuevo para cada línea o columna
Esborra l' assignació de la columna seleccionadaEliminar la asignación de la columna seleccionada
OriginalThe name of the second, third... language/column of vocabulary, if we have to guess itOriginalThe name of the second, third... language/column of vocabulary, if we have to guess it
Ompliu la taula numeros_ telefon amb dades. A la columna persones, hi heu de posar un número de persona existent a la taula personesRellene la tabla numeros_de_telefono con datos. En la columna personas necesitará proporcionar un número de persona existente en la tabla personas
El vocabulari s' imprimirà tal com s' indica en l' editor; a part que es deixarà la columna de dreta buit i s' afegirà una tercera columna per valorar el resultat. Els ajustaments utilitzats inclosos: la font, l' alçada de les files i l' amplada de les columnes. Comproveu que les columnes són prou estretes per entrar en la pàginaEl vocabulario se imprimirá tal y como se muestra en el editor, excepto por la columna de la derecha que permanecerá vacía y por que se añadirá una tercera columna con la puntuación. La configuración utilizada incluye tipos de letra, altura de filas y anchura de columnas. Asegúrese de que las columnas son lo suficientemente estrechas como para ajustarse a la página
Columna de totalsColumn that shows the sizeColumna « total»Column that shows the size
Columna de no llegitsColumna « no leídos »
Avall, primera columnaAbajo, primera columna
Dades Text a columnesDatos Texto en columnas
Especifica la columna en la disposició del diàleg d' un camp o rètolIndica la columna en la disposición del cuadro de diálogo de un campo o etiqueta
Oculta columnesOcultar columnas
Mostrando página 1. 457 encontrado frases búsqueda de una frase columna vertebral.Se encuentra en 0,347 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.