Las traducciones a español:

  • columna vertebral   
  • raquis   

Oraciones de ejemplo con "columna vertebral", memoria de traducción

add example
Per establir l' alçada de la fila o l' amplada de la columna al mínim necessari per a mostrar el contingut, escolliu la fila o la columna i feu clic dret sobre l' etiqueta de fila o de columna. En el menú que aparegui, seleccioneu Ajusta fila o Ajusta columna. La fila o la columna prendrà la mida mínima necessària. També podeu seleccionar una cel· la única o un interval de cel· les, i fer clic sobre Ajusta fila i columna bé des del menú del clic dret o bé des del menú FormatPara fijar la altura de la fila o el ancho de la columna al mínimo necesario para mostrar el contenido, elija la fila o columna completa y pulse con el & RMB; sobre la fila o la etiqueta de la columna. En el menú que aparecerá, elija Ajustar fila o Ajusta columna. La fila o la columna tomará el tamaño mínimo necesario. También puede elegir una celda o un rango de celdas sencillo y pulsar sobre Ajustar fila y columna del menú del & RMB; o bien del menú Formato
El vocabulari s' imprimirà tal com s' indica en l' editor; a part que es deixarà la columna de dreta buit i s' afegirà una tercera columna per valorar el resultat. Els ajustaments utilitzats inclosos: la font, l' alçada de les files i l' amplada de les columnes. Comproveu que les columnes són prou estretes per entrar en la pàginaEl vocabulario se imprimirá tal y como se muestra en el editor, excepto por la columna de la derecha que permanecerá vacía y por que se añadirá una tercera columna con la puntuación. La configuración utilizada incluye tipos de letra, altura de filas y anchura de columnas. Asegúrese de que las columnas son lo suficientemente estrechas como para ajustarse a la página
Columnes Aquest valor controla quantes columnes de text s' imprimiran a cada pàgina en imprimir fitxers de text. El valor per omissió és ‧, per tant s' imprimirà una sola columna de text per pàgina. Consell addicional per a usuaris avançats: Aquest element de la IGU del KDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS:-o columns=... ‧ exemple: " ‧ " o " ‧ "Columnas Esta opción controla cuantas columnas de texto se imprimirán en cada página cuando se imprimen archivos de texto. El valor predeterminado es ‧, indicando que sólo se imprimirá una columna de texto por página. Consejo adicional para usuarios avanzados: Este elemento de la interfaz gráfica de KDEPrint coincide con la opción de parámetros de trabajos de la línea de órdenes de CUPS:-o columns=... ‧ ejemplo: « ‧ » o « ‧ »
Per a inserir una columna dintre d' una taula, situeu el punter del ratolí sobre la vora de qualsevol cel· la de la taula a la que voleu afegir una columna. Usant el ratolí, seleccioneu Taula Columna Insereix una columna... des de la barra de menú o feu clic a sobre la barra d' einesPara insertar una columna en una tabla, ponga el puntero del ratón sobre el borde de cualquier celda de la tabla a la que quiera añadir una columna. Seleccione Tabla Columna Insertar columna... en la barra de menú o pulse sobre en la barra de herramientas
En & kspread;, podeu ocultar les files o columnes seleccionades usant les opcions Oculta files i Oculta columnes des del menú Format Fila, Format Columna o des del & BDR;. Les files i columnes ocultes no són mostrades en la pantalla ni són incloses en una impressióEn & kspread;, puede ocultar las filas o columnas seleccionadas usando las opciones Ocultar fila(s) y Ocultar columna(s) desde el menú Formato Fila, Formato Columna o el del botón derecho del ratón. Las filas y columnas ocultas no se muestran en la pantalla ni se incluyen en la impresión
Els documents de vocabulari tenen l' aspecte d' una graella similar a un full de càlcul. La graella està constituïda per cel· les organitzades en dues columnes i una sèrie de files. Cada columna i cada línia té un encapçalament. Els encapçalaments de les columnes s' utilitzen per especificar els títols del document de vocabulari. Podeu configurar els seleccionant Vocabulari Títol de les columnes.... Els encapçalaments de línia numeren les línies consecutivamentEl área del documento del vocabulario tiene el aspecto de una rejilla de una hoja de cálculo. La rejilla está formada por celdas organizadas en dos columnas y una serie de filas. Cada columna y cada fila tienen un cabecera. Las cabeceras de la columna se utilizan para especificar los títulos del documento de vocabulario. Se puede modificar seleccionando Vocabulario Títulos de columnas. Los números de las cabeceras de las filas son consecutivos
Crea in iterator sobre una capa, interactuarà sobre una columna. Aquesta funció agafa tres arguments: x (posició horitzontal de la columna), y (inici de la columna), alçada de la columnaCrea un iterador sobre una capa e itera sobre una columna. Esta función recibe tres argumentos: x (posición horizontal de la columna), y (inicio de la columna), altura de la columna
Per a deixar d' ocultar una fila o columna, seleccioneu Fila Mostra files... o Columna Mostra columnes... en el menú Format. En la caixa de diàleg que apareixerà, podeu seleccionar qualsevol nombre de files a mostrar (useu Ctrl; + clic per a seleccionar diverses files o columnesPara dejar de ocultar una fila o una columnas, seleccione Fila Mostrar filas... o Columna Mostrar columnas... en el menú Formato. En el cuadro de diálogo que aparece, puede seleccionar cualquier número de filas para que se muestren (use Ctrl; + pulsación para seleccionar varias filas o columnas
Ara podeu escollir el número de columnes a la caixa anomenada Columnes:, i l' espaiat entre columnes en la caixa anomenada Espaiat entre columnesAhora puede seleccionar el número de columnas en la caja denominada Columnas, y el espaciado entre columnas en el cuadro de texto llamado Espaciado de columnas
Useu això per ajustar l' espaiat per omissió entre columnes. Per a més informació sobre les columnes, mireu ColumnesUse esto para ajustar el espaciado predeterminado entre columnas. Para más información sobre columnas, vea Columnas
Podeu seleccionar qualsevol cel· la en la taula per a canviar l' amplada de les columnes. Si seleccioneu una cel· la en la columna que voleu canviar la caixa de diàleg apareixerà automàticament per omissió a la columna correctaPuede seleccionar cualquier celda de la tabla para cambiar el ancho de las columnas. Si selecciona una celda de la columna que quiera cambiar, el cuadro de diálogo aparecerá de forma predefinida con la columna adecuada
Si reduïu el nombre de columnes usant aquesta caixa de diàleg, & kword; eliminarà les columnes més a la dreta, incloent les dades dintre de les columnesSi reduce el número de columnas usando este cuadro de diálogo, & kword; borrará las columnas más a la derecha, incluyendo los datos de las columnas
Fer clic sobre la pestanya Columnes us permetrà canviar el nombre de columnes sobre cada pàgina. Es poden trobar detalls sobre documents amb múltiples columnes aquíHacer clic sobre la pestaña Columnas le permite cambiar el número de columnas de cada página. Se pueden encontrar detalles sobre elementos con múltiples columnas aquí
Aquesta llista mostra els recursos compartits Samba i NFS muntats al vostre sistema des d' altres remots. La columna " Tipus " us diu si el recurs muntat és del tipus Samba o NFS. La columna " Recurs " mostra el nom descriptiu del recurs compartit. Finalment, la tercera columna, anomenada " Muntat sota " mostra la ubicació del vostre sistema on està muntat el recurs compartitEsta lista muestra los recursos compartidos por Samba y NFS montados en su sistema desde otras máquinas. La columna " Tipo " indica si el recurso montado es de tipo Samba o NFS. La columna " Recurso " muestra un nombre descriptivo del recurso compartido. Finalmente, la tercera columna, con nombre " Montado bajo " muestra el lugar de su sistema donde está montado el recurso compartido
La caixa incremental anomenada Columna:, us permet seleccionar qualsevol columna dintre de la taula. Aquesta caixa de selecció numèrica es limita a les columnes actuals en la taulaEl cuadro de selección numérico llamado Columna: le permite seleccionar cualquier columna de la tabla. Este cuadro de selección numérico se limita a las columnas actuales de la tabla
Estem segurs que no hi ha cap bola en les ‧ primeres columnes. Si n' hi hagués, el feix que entra per la posició " ‧ " impactaria alguna bola o seria desviat per una bola a la columna ‧. Podeu marcar una " posició lliure " fent clic dret (veure també amb dreceres de teclat). Exemple: Hi ha ‧ marcadors en les primeres ‧ columnesEstamos seguros de que no hay bolas en las ‧ primeras columnas. Si hubiera alguna, los rayos que entrasen en la posición « ‧ » se golpearía con una bola o desviarían por la bola de la columna ‧. Con una pulsación del botón derecho del ratón (consulte también los accesos rápidos de teclado), podrá colocar un marcador « posición libre ». Ejemplo: colocaremos ‧ marcadores en las ‧ primeras columnas
També podeu seleccionar les files o columnes a canviar i després seleccionar Canvia la mida de la fila... o Canvia la mida de la columna... des del menú emergent del & BDR; o des del menú Format Fila o Format ColumnaTambién puede seleccionar la(s) fila(s) o columna(s) que cambiar y luego seleccionar Redimensionar fila... o Redimensionar columna... desde el menú emergente del botón derecho del ratón o desde el menú Formato Fila o Formato Columna
Mostra les columnes seleccionades. Per a mostrar les columnes ocultes haureu de seleccionar un abast que inclogui les columnes ocultesMuestra las columnas seleccionadas. Para mostrar las columnas ocultas, tiene que seleccionar un rango que incluya dichas columnas ocultas
Podeu fer de la mateixa mida un cert nombre de files o columnes adjacents seleccionant-les i escollint després Format Fila Equalitza fila o Format Columna Equalitza columnaPuede hacer que un número de filas o columnas adyacentes del mismo tamaño seleccionándolos y eligiendo luego Formato Fila Igualar fila o Formato Columna Igualar columna
La llista en el centre de la pestanya mostra els assistents seleccionats per a aquest esdeveniment, i us permet seleccionar els assistents per a editar-los o eliminar-los. Si us plau, tingueu present que podeu canviar l' ordre dels assistents. Feu clic sobre la capçalera de qualsevol columna (Nom, Correu, Paper, Estat, RSVP) per a ordenar la llista segons aquesta columna. La columna RSVP indica si s' ha o no demanat una resposta a l' assistentLa lista del centro de la solapa muestra los asistentes seleccionados para este evento, y le permite seleccionar los asistentes para editarlos o eliminarlos. Tenga en cuenta que puede cambiar el orden de los asistentes. Haga clic en el encabezado de cualquier columna (Nombre, Correo-e, Rol, Estado, RSVP) para ordenar la lista según esa columna. La columna RSVP indica si se ha solicitado o no una respuesta al asistente
Columnes a repetir amb interval incorrecte, els canvis s' ignoraran. Han d' estar en format columna: columna (p. e. B: CRango equivocado de columnas repetidas, se ignoran los cambios. Deben estar en formato columna: columna (ej. B: C
Apareixerà una caixa de diàleg. En la caixa incremental anomenada Columna:, podeu escollir una columna diferent a establir. En la caixa incremental anomenada Amplada:, introduïu l' amplada desitjada de la columnaAparecerá un cuadro de diálogo. En el elemento llamado Columna: puede seleccionar una columna diferente para definirla. En la casilla de selección numérica llamada Ancho:, introduzca el ancho deseado para la columna
En el transcurs del qüestionari s' us donaran les paraules de la columna ‧ i s' us demanarà indiqueu les correspondències de la columna ‧. L' aparició serà segons l' ordre del document de vocabulariDurante la pregunta se le darán las entradas de la columna ‧ y se deberá proporcionar la respuesta de la columna ‧. Se hará en el orden en que las entradas aparezcan en el documento del vocabulario
L' amplada manual de les columnes està activat. Podeu retornar a l' amplada automàtica de columnes en el menú de vistaSe ha activado la anchura manual de las columnas. Puede volver a activar el ancho de columna automático desde el menú Ver
Quan es crea una taula, totes les columnes són iguals en amplada. La podeu canviar individualment en cada columna usant el ratolí o el teclatCuando se crea una tabla, todas las columnas tienen igual ancho. Puede cambiar el ancho de columnas individuales usando el ratón o el teclado
Mostrando página 1. 457 encontrado frases búsqueda de una frase columna vertebral.Se encuentra en 2,699 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.