Las traducciones a español:

  • columna vertebral   
  • raquis   

Oraciones de ejemplo con "columna vertebral", memoria de traducción

add example
Malalties osteoarticulars ( hèrnia discal , pinçaments vertebrals , meniscopaties , periartritis escàpulohumeral , lumbàlgies , cervicàlgies , etc . ) .43.3 El centro dispondrá de aquel material higiénico-sanitario adecuado en función de la población atendida ( guantes , máscaras , etc. ) .
Projectes transversals per a la recuperació de la memòria democràtica , que conjuminin activitats pertanyents als diferents àmbits d ' actuació recollits en aquesta convocatòria , les quals hauran d ' estar vertebrades per un eix temàtic comú .Proyectos transversales para la recuperación de la memoria democrática , que aúnen actividades pertenecientes a los diferentes ámbitos de actuación recogidos en esta convocatoria , las cuales tendrán que estar vertebradas por un eje temático común .
La voluntat de crear l ' Institut Català Internacional per la Pau , i , amb aquest objecte , la dot ació del Programa per a la seva creació en el si del Departament d ' Interior , Relacions Institucionals i Participació , van respondre a la necessitat expressada moltes vegades pel mateix moviment per la pau de dotar-se d ' un instrument institucional que impulsés , potenciés i ajudés a vertebrar el conjunt de grups , persones , entitats i institucions que donen força al moviment per la pau i els drets humans .La voluntad de crear el Instituto Catalán Internacional por la Paz , y , con este objeto , la dotación del Programa para su creación en el seno del Departamento de Interior , Relaciones Institucionales y Participación , respondieron a la necesidad expresada muchas veces por el mismo movimiento por la paz de dotarse de un instrumento institucional que impulsará , potenciará y ayudará a vertebrar el conjunto de grupos , personas , entidades e instituciones que dan fuerza al movimiento por la paz y los derechos humanos .
e ) Altres animals vertebrats i animals de sang freda .e ) Otros animales vertebrados y animales de sangre fría .
L ' Estratègia queda vertebrada en 16 línies estratègiques i estableix 101 objectius estratègics — 49 dels quals quantificats — , que garanteixen , a nivell operatiu , la concreció i la viabilitat del model 2026 .La Estrategia queda vertebrada en 16 líneas estratégicas y establece 101 objetivos estratégicos 49 de los cuales cuantificados , que garantizan , a nivel operativo , la concreción y la viabilidad del modelo 2026.
El riu Llobregat i el seu espai fluvial forma part del Parc Agrari en tant que estructura i vertebra una xarxa de canals , sèquies , filloles , corredors , torrents , rieres , pluvials , conduccions i altres elements que integren els sistemes de reg i drenatge del Parc Agrari .El río Llobregat y su espacio fluvial forma parte del Parque Agrario en tanto que estructura y articula una red de canales , acequias , ramales , corredores , torrentes , rieras , pluviales , conducciones y otros elementos que integran los sistemas de riego y drenaje del Parque Agrario .
En aquesta mateixa vessant de vertebració del Pla a la realitat assistencial , al Servei Català de la Salut , com a ens responsable de la contractació de serveis de salut , li correspon garantir que les entitats proveïdores de serveis assumeixin els objectius del Pla i executin actuacions assistencials concretes per fer-lo efectiu .En este mismo sentido de vertebración del Plan a la realidad asistencial , al Servicio Catalán de la Salud , como ente responsable de la contratación de servicios de salud , le corresponde garantizar que las entidades proveedoras de servicios asuman los objetivos del Plan y ejecuten actuaciones asistenciales concretas por hacerlo efectivo .
A Catalunya hi ha un nombre important d ' organitzacions ciutadanes no lucratives que adopten la forma jurídica d ' associacions i desenvolupen una meritòria tasca de vertebració de la societat civil promovent projectes i activitats molt variats en els nostres barris , pobles i ciutats .En Cataluña hay un número im portante de organizaciones ciudadanas no lucrativas que adoptan la forma jurídica de asociaciones y desarrollan una meritoria tarea de vertebración de la sociedad civil promoviendo proyectos y actividades muy variados en nuestros barrios , pueblos y ciudades .
Des del primer dia , quan es denominava Punt Diari , ha apostat decididament per la informació de proximitat , pel foment de l ' ús social de la llengua catalana i ha contribuït a la vertebració del territori .Desde el prime r día , cuando se denominaba Punt Diari , ha apostado decididamente por la información de proximi dad , por el fomento del uso social de la lengua catalana y ha contribuido a la vertebración del territorio .
El Govern de la Generalitat de Catalunya , d ' acord amb el que estableix el Pla de Govern 2007-2010 , en el qual es fa constar la voluntat d ' afavorir la vertebració del territori , compensar les desigualtats i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinam isme econòmic o especialment desp oblades del territori català , va aprovar , per Acord de 22 de gener de 2008 , el Pla d ' iniciatives de dinamització comarcal ( IDC ) per a les quatre comarques de Catalunya amb més necessitat de reactivació econòmica : l ' Anoia , el Pallars Jussà , el Ripollès i la Terra Alta .El Gobierno de la Generalidad de Cataluña , de acuerdo con lo que establece el Plan de Gobierno 2007-2010 , en el que se hace constar la voluntad de favorecer la vertebración del territorio , compensar las desigualdades y potenciar el desarrollo de las zonas con menos dinamismo económico o especialmente despobladas del territorio catalán , aprobó , por Acuerdo de 22 de enero de 2008 , el Plan de iniciativas de dinamización comarcal ( IDC ) para las cuatro comarcas de Cataluña con más necesidad de reactivación económica : Anoia , Pallars Jussà , Ripollès y Terra Alta .
Es reconeix l ' entitat Catalonia Qualitat , constituïda com a Associació Catalana d ' Organitzacions de Productors de Fruita , com a entitat col · laboradora del Departament d ' Agricultura , Alimentació i Acció Rural ( DAR ) , que facilitarà suport tècnic per ajudar a la vertebració econòmica del sector de la fruita fresca de Catalunya .Se reconoce la entidad Catalonia Qualitat , constituida como Associació Catalana d ' Organitzacions de Productors de Fruita , como entidad colaboradora del Departamento de Agricultura , Alimentación y Acción Rural ( DAR ) , que facilitará apoyo técnico para ayudar a la vertebración económica del sector de la fruta fresca de Cataluña .
Atès que el 27 de juliol de 2007 es va constituir al municipi de Ceret un comitè de pilotatge per a la creació de l ' Eurodistricte , format per la Generalitat de Catalunya ; el Consell General dels Pirineus Orientals ; els ajuntaments de Girona , Fi gueres , Perpinyà , Ceret i Prada , i els consells comarcals i les entitats municipalistes de to tes dues bandes , i destinat a potenciar , vertebrar i harmonitzar l ' Espai Català Transfronterer ;Visto que el 27 de julio de 2007 se constituyó en el municipio de Ceret un comité de pilotaje para la creación del Eurodistrito , formado por la Generalidad de Cataluña ; el Consejo General de los Pirineos Orientales ; los ayuntamientos de Girona , Figueres , Perpinyà , Ceret y Prada , y los consejos comarcales y las entidades municipalistas de ambos lados , y destinado a potenciar , vertebrar y armonizar el Espacio Catalán Transfronterizo ;
Considerades les característiques de la Federació es creu convenient destinar una de les línies d ' ajut a fomentar les actuacions que desenvolupi aquesta entitat com a eix vertebrador del teixit agrari cooperatiu .Consideradas las características de la Federación se cree conveniente destinar una de las líneas de ayuda a fomentar las actuaciones que desarrolle esta entidad como eje vertebrador del tejido agrario cooperativo .
1.2 Aquesta línia de subvencions vol ajudar els projectes de proximitat que no tenen les capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l ' àmbit transfronterer ( Interreg , Leader Cooperació ) , donar importància a algunes accions estratègiques i vertebrar l ' Espai Català Transfronterer , així com l ' Eurodistricte , promov ent els projectes transfronterers que l ' enforteixen .1.2 Esta línea de subvenciones quiere ayudar a los proyectos de proximidad que no tienen las capacidades para recaudar los recursos públicos habituales destinados al ámbito transfronterizo ( Interreg , Leader Cooperación ) , dar importancia a algunas acciones estratégicas y vertebrar el Espacio Catalán Transfronterizo , así como el Eurodistrito , promoviendo los proyectos transfronterizos que lo fortalecen .
La voluntat de crear l ' Institut Internacional per la Pau , i , amb aquest objecte , la dotació del Programa per a la seva creació en el si del Departament d ' Interior , Relacions Institucionals i Participació , van respondre a la necessitat expressad a moltes vegades pel mateix moviment per la pau de dotar-se d ' un instrument institucional que impulsés , potenciés i ajudés a vertebrar el conjunt de grups , persones , entitats i institucions que donen força al moviment per la pau .La voluntad de crear el Instituto Internacional por la Paz , y , con este objeto , la dotación del Programa para su creación en el seno del Departamento de Interior , Relaciones Institucionales y Participación , respondieron a la necesidad expresada muchas veces por el mismo movimiento por la paz de dotarse de un instrumento institucional que impulsara , potenciara y ayudara a vertebrar el conjunto de grupos , personas , entidades e instituciones que dan fuerza al movimiento por la paz .
Quant a la hidrologia , la finca presenta un barranc que ha de vertebrar de manera significativa la zona , el barranc de Morlandes , que travessa de nord-est a sud-oest la finca i que és subsidiari del riu de Cortiella .En la finca
1.1 Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a l ' edició i comercialització de publicacions periòdiques en català o en aranès , per tal de contribuir a l ' ampliació i consolidació de les empreses periodístiques editores de premsa en aquestes llengües , a la vertebració d ' un espai de comunicació social i a l ' enriquiment del patrimoni cultural del país .1.1 Estas bases tienen por objeto la concesión de subvenciones a la edición y comercialización de publicaciones periódicas en catalán o en aranés , con el fin de contribuir a la ampliación y consolidación de las empresas periodísticas editoras de prensa en estas lenguas , a la vertebración de un espacio de comunicación social y al enriquecimiento del patrimonio cultural del país .
Per això ha esdevingut , al llarg dels anys , un agent de cohesió social i de vertebració col · lectiva .Por ello se ha convertido , con el tiempo , en un agente de cohesión social y de vertebración colectiva .
Tot el conjunt s ' articula , bàsicament , amb el carrer de l ' Església i les seves ramificacions , que actua d ' eix vertebrador del nucli antic .Todo el conjunto se articula , básicamente , con la calle de L ' Església y sus ramificaciones , que actúa de ej e vertebrador del núcleo antiguo .
b ) Nou persones designades per la presidència del Consell a proposta de les associacions que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat de Catalunya a nivell sectorial i en representació dels següents àmbits : tres representants de l ' àmbit social , dos del cultural , dos del comunitari , un de l ' ambiental i un del internacional .b ) Nueve personas designadas por la presidencia del Consejo a propuesta de las asociaciones que estructuran y vertebran el sector asociativo y de voluntariado de Cataluña a nivel sectorial y en representación de los siguientes ámbitos : tres representantes del ámbito social , dos del cultural , dos del comunitario , uno del ambiental y uno del internacional .
En aquests moments , un cop vertebrat el nucli urbà del municipi i integrades les urbanitzacions , la proliferació de segones residències durant les èpoques estivals i el creixement de la població resident , com a conseqüència dels preus de l ' habitatge a les grans poblacions properes , han fet augmentar les necessitats d ' aigua potable i del volum de residus no tractables de manera tradicional .En estos momentos , una vez vertebrado el núcleo urbano del municipio e integradas las urbanizaciones , la proliferación de segundas residencias durante las épocas estivales y el crecimiento de la población residente , como consecuencia de los precios de la vi vienda en las grandes poblaciones próximas , han hecho aumentar las necesidades de agua potable y del volumen de residuos no tra tables de forma tradicional .
El Govern de la Generalitat de Catalunya , d ' acord amb el que estableix el Pla de Govern 2007-2010 , en el qual es fa constar la voluntat d ' afavorir la vertebració del territori , compensar les desigualtats , i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català , va aprovar , per l ' Acord de 22 de gener de 2008 , el Pla d ' Iniciatives de Dinamització Comarcal ( IDC ) per a les quatre comarques de Catalunya amb més necessitat de reactivació econòmica : l ' Anoia , el Pallars Jussà , el Ripollès i la Terra Alta .El Gobierno de la Generalidad de Cataluña , de acuerdo con lo que establece el Plan de Gobierno 2007-2010 , en el que se hace constar la voluntad de favorecer la vertebración del territorio , compensar las desigualdades , y potenciar el desarrollo de las zonas con menos dinamismo económico o especialmente despobladas del territorio catalán , aprobó , por el Acuerdo de 22 de enero de 2008 , el Plan de Iniciativas de Dinamización Comarcal ( IDC ) para las cuatro comarcas de Cataluña con más necesidad de reactivación económica : L ' Anoia , El Pallars Jussà , El Ripollès y La Terra Alta .
Premi de 18.000,00 euros , en l ' àmbit de la conservació de la biodiversitat , al Grup de Recerca de Grans Vertebrats Marins , per tres dècades d ' investigació aplicada a la conservació dels cetacis , pinnípedes , quelonis marins i selacis .Premio de
El Decret 303 / 2004 , de 25 de maig , de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social per la de Departament de Salut , va suposar no només un canvi etimo lògic sinó l ' orientació cap a la creació d ' un nou model basat en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia en la sanitat catalana , vertebrat en tres eixos : la salut pública , l ' atenció sanitària i l ' atenció a la dependència , que va comportar la delimitació d ' uns òrgans i unes funcions per assolir els objectius d ' aquest nou concepte de salut , recollits en el Decret 219 / 2005 , d ' 11 d ' octubre .El Decreto 303/ 2004 , de 25 de mayo , de modificación de la denominación del Departamento de Sanidad y Seguridad Social por la de Departamento de Salud , supuso no sólo un cambio etimológico sino la orientación hacia la creación de un nuevo modelo basado en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en la sanidad catalana , vertebrado en tres ejes : la salud pública , la atención sanitaria y la atención a la dependencia , que comportó la delimitación de unos órganos y unas funciones para alcanzar los objetivos de este nuevo concepto de salud , recogidos en el Decreto 219/ 2005 , de 11 de octubre .
El sector equí és un dels sectors ramaders que més importància històrica ha tingut al nostre país . A Europa , la ramaderia equina pot arribar a ser generadora d ' una important activitat econòmica , a part de contribuir , dins de les seves possibilitats , en la vertebració del món rural , i significa un exemple més de la mutifuncionalitat de la ramaderia .El sector equino es uno de los sectores ganaderos que más importancia histórica ha tenido en nuestr o país . En Europa , la ganadería equina puede llegar a ser generadora de una importante actividad económica , aparte de contribuir , dentro de sus posibilidades , a la vertebración del mundo rural , y significa un ejemplo más de la multifuncionalidad de la ganadería .
Mostrando página 1. 641 encontrado frases búsqueda de una frase columna vertebral.Se encuentra en 0,956 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.