Las traducciones a español:

 • ceder   
  (Verb  )
 • abandonar   
 • abdicar   
 • aplazar   
 • dejar caer   
 • desistir   
 • diferir   
 • dimitir   
 • quitar   
 • rendir   
  (Verb  )
 • renunciar   
 • retroceder   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (1)

CEDAConfederación Española de Derechas Autónomas

Oraciones de ejemplo con "cedir", memoria de traducción

add example
Respecte als complements personals establerts a partir d ' 1 de gener de 1999 caldrà atenir-se a la regulació establerta en el moment de la seva concessió , és a dir , si es permetia o no l ' absorció de l ' import concedit , i en cas de no existir tal regulació , caldria aplicar la pràctica habitual de l ' empresa dels anys pre cedents .Respecto a los complementos personales establecidos a partir del 1 de enero de 1999 se estará a la regulación establecida en el momento de su concesión , es decir , si se permitía o no la absorción del importe concedido , y en caso de no existir tal regulación , se tendría que aplicar la práctica habitual de la empresa de los años precedentes .
El dret de reversió recau sobre el bé pròpiament cedit i també sobre les construccions , les instal · lacions i les millores amb totes les seves p ertinences i accessions existents en el dit bé , sense que el cessionari tingui cap dret a ésser-ne indemnitzat , sens perjudici del dret de la Generalitat de rebre , havent-ne fet la taxació pericial , els valors dels danys i del detriment causat en els béns que són objecte de reversió .El derecho de reversión recae sobre el bien propiamente cedido y también sobre las construcciones , las instalaciones y las mejores con todas sus pertenencias y accesiones existentes en dicho bien , sin que el cesionario tenga ningún derecho a ser indemnizado , sin perjuicio del derecho de la Generalidad de recibir , habiendo hecho la tasación pericial , los valores del daño y del detrimento causado en los bienes que son objeto de reversión .
Que es doni publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca de 1.339,37 m2 de superfície situada al carrer Mirador , 1-9 , del terme municipal d ' Olot , valorada en 568.151,70 euros , cedida per l ' Ajuntament del mateix municipi , amb destinació a la construcció i posterior ús com a jutjats , que es va atorgar mitjançant escriptura de cessió autoritzada pel senyor Mariano José Gimeno Valentín-Gamazo , notari de Barcelona , amb data 21 de juliol de 2005 , núm . 1.686 del seu protocol , que , segons aquest document públic , consta inscrita al Registre de la propietat d ' Olot , al tom 1.672 , llibre 712 d ' Olot , foli 159 , finca 30.527 , i a la qual li correspon el núm . 05718 d ' ens immobiliari a l ' Inventari general de béns i drets de la Generalitat de Catalunya .Que se dé publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca de 1.339,37 m2 de superficie situada en la calle Mirador , 1-9 , del término municipal de Olot , valorada en 568.181,70 euros , cedida por el Ayuntamiento del mismo municipio , con destino a la construcción y posterior uso como juzgados , que se otorgó mediante escritura de cesión autorizada por el señor Mariano José Gimeno Valentín-Gamazo , notario de Barcelona , con fecha 21 de julio de 2005 , núm . 1.686 de su protocolo , que , según este documento público , consta inscrita en el Registro de la propiedad de Olot , en el tomo 1.672 , libro 712 de Olot , folio 159 , finca 30.527 , y a la cual le corresponde el núm . 05718 de ente inmobiliario en el Inventario general de bienes y derechos de la Generalidad de Cataluña .
L ' adjudicatari estarà obligat a prestar la seva col · laboració d ' acord amb les condicions que estableixen les bases d ' aquesta convocatòria , a justificar davant del Departament de Governació i Administracions Públiques la realització de les tasques encomanades mitjançant la presentació d ' una memòria final , a cedir els drets d ' explotaci ó dels estudis realitzats per al Departament i a facilitar tota la informació que li sigui reque rida en relació amb l ' activitat prestada , així com a sotmetre ' s a les actuacions de comprovació i control que estableix l ' article 97 del Decret legislatiu 3 / 2002 , de 24 de desembre , pel qual s ' aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya .El adjudicatario quedará obligado a prestar su colaboración de acuerdo con las condiciones que establecen las bases de esta convocatoria , a justificar ante del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas la realización de las tareas encomendadas mediante la presentación de una memoria final , a ceder los derechos de explotación de los estudios realizados para el Departamento y a facilitar toda la información que le sea requerida en relación con la actividad prestada , así como a someterse a las actuaciones de comprobación y control que establece el artículo 97 del Decreto legislativo 3/ 2002 , de 24 de diciembre , por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña .
L ' entitat / les entitats que cedeixi / n els drets de crèdit esmentats en les estipulacions anteriors s ' obliguen a reinvertir la liquiditat obtinguda com a conseqüència del procés de titulització en el termini màxim de 36 mesos a comptar des de la seva disposició efectiva , amb un import mínim del 30 % en els primers 12 mesos , del 30 % en els segons 12 mesos i del 40 % en els restants 12 mesos , respectant en la reinversió que un 80 % es destini a petites i mitjanes empreses definides segons la normativa de la Unió Europea .La/ s entidad/ es que ceda/ n los derechos de crédito mencionados en las estipulaciones anteriores se obligan a reinvertir la liquidez obtenida como consecuencia del proceso de titulización en el plazo máximo de 36 meses a contar desde su disposición efectiva , con un importe mínimo del 30 % en los primeros 12 meses , del 30 % en los segundos 12 meses y del 40 % en los restantes 12 meses , respetando en la reinversión que un 80 % se destine a pequeñas y medianas empresas definidas según la normativa de la Unión Europea .
Que es doni publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca de 6.607 m2 de superfície situada al terme municipal de l ' Hospitalet de Llobregat , valorada en 238.254 euros , cedida per l ' Ajuntament del mateix municipi , amb destinació a institut d ' ensenyament secundari , que es va atorgar mitjançant escriptura de cessió autoritzada pel senyor José Javier Cuevas Castaño , notari de Barcelona , amb data 30 de juny de 2004 , núm . 2446 del se u protocol que , segons aquest document públic , consta inscrita al Registre de la Propietat de l ' Hospitalet de Llobregat , núm . 6 , al tom 1719 , llibre 493 de la secció 3a , foli 140 , finca 21.693 , i que li correspon el núm . 01676 d ' ens immobiliari a l ' Inventari general de béns i drets de la Generalitat de Catalunya .Que se dé publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca de 6.607 m2 de superficie situada en el término municipal de L ' Hospitalet de Llobregat , valorada en 238.254 euros , cedida por el Ayuntamiento del mismo municipio , con destino a instituto de educación secundaria , que se otorgó mediante escritura de cesión autorizada por el señor José Javier Cuevas Castaño , notario de Barcelona , con fecha 30 de junio de 2004 , núm . 2446 de su protocolo que , según este documento público , consta inscrita en el Registro de la Propiedad de L ' Hospitalet de Llobregat , núm . 6 , en el tomo 1719 , libro 493 de la sección 3a , folio 140 , finca 21.693 , y que le corresponde el núm . 01676 de ente inmobiliario en el Inventario general de bienes y derechos de la Generalidad de Cataluña .
RESOLUCIÓ ECF / 1119 / 2005 , de 30 de març , per la qual es dóna publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca cedida per l ' Ajuntament del Prat de Llobregat .RESOLUCIÓN ECF/ 1119/ 2005 , de 30 de marzo , por la que se da publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca cedida por el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat .
Que es doni publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca de 3.360 m2 de superfície situada al carrer Teide , 99-109 , i al carrer Sant Rafael , 15-25 , del terme municipal de l ' Hospitalet de Llobregat , valorada en 936.523,99 euros , cedida per l ' Ajuntament del matei x municipi , amb destinació a comissaria de la policia de la Generalitat-mossos d ' esquadra , que es va atorgar mitjançant escriptura de cessió autoritzada pel senyor José Javier Cuevas Castaño , notari de Barc elona , amb data 30 de juny de 2004 , núm . 2445 del seu protocol que , segons aquest document públic , consta inscrita al Registre de la Propietat de l ' Hospitalet de Llobregat núm . 1 , al tom 1650 de l ' arxiu , llibre 531 de l ' Hospitalet de Llobregat , foli 196 , finca 17.248 , i que li correspon el núm . 06182 d ' ens immobiliari a l ' Inventari general de béns i drets de la Generalitat de Catalunya .Que se dé publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca de 3.360 m2 de superficie situada en la calle Teide , 99-109 , y en la calle Sant Rafael , 15-25 , del término municipal de L ' Hospitalet de Llobregat , valorada en 936.523,99 euros , cedida por el Ayuntamiento del mismo municipio , con destino a comisaría de la policía de la Generalidad-mozos de escuadra , y que se otorg ó mediante escritura de cesión autorizada por el señor José Javier Cuevas Castaño , notario de Barcelona , con fecha 30 de junio de 2004 , núm . 2445 de su protocolo que , según este documento público , consta inscrita en el Registro de la Propiedad de L ' Hospitalet de Llobregat núm . 1 , en el tomo 1650 del archivo , libro 531 de L ' Hospitalet de Llobregat , folio 196 , finca 17.248 , y que le corresponde el núm . 06182 de ente inmobiliario en el Inventario general de bienes y derechos de la Generalidad de Cataluña .
b ) Cedint-los a ADIGSA perquè aquesta entitat els destini al lloguer .b ) Cediéndolas a ADIGSA para que ésta entidad las destine al alquiler .
19.1 En cas de cessió de drets especials d ' ajut , l ' exempció de l ' obligació d ' establir el nombre d ' hectàrees admissibles equivalent al nombre de drets d ' ajut establerta a l ' article 13 d ' aquesta Ordre només es mantindrà si se cedeixen tots els drets d ' ajut objecte de l ' exempció , i es considerarà una cessió de drets d ' ajut amb terres .19.1 En el caso de cesión de derechos especiales de ayuda , la exención de la obligación de establecer el número de hectáreas admisibles equivalente al número de derechos de ayuda establecida en el artículo 13 de esta Orden sólo se mantendrá si se ceden todos los derechos de ayuda objeto de la exención , y se considerar á una cesión de derechos de ayuda con tierras .
Els treballs premiats , sens perjudici de la propietat intel · lectual dels autors , s ' han de cedir a la Regió Sanitària Centre , la qual el s podrà publicar íntegrament , resumits o en part , i hi constarà el nom de l ' autor o els autors .Los trabajos premiados , sin perjuicio de la propiedad intelectual de los autores , deben cede rse a la Región Sanitaria Centro , que los podrá publicar íntegramente , resumidos o en parte , y en ellos constará el nombre del autor o los autores .
Aquesta situació no podrà ex cedir de 6 mesos , o el temps de provisió del lloc de treball vacant .En cambio , si la actividad realizada es propia de un grupo profesional o categoría superior , la retribución que se perciba corresponderá a la del puesto de trabajo que provisionalmente se está ocupando .
Que es doni publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca de 1.608,91 m2 de superfície situada al terme municipal de Ripoll , valorada en 96.161,94 euros , cedida per l ' Ajuntament del mateix municipi , amb destinació a la construcció d ' un centre cívic , que es va atorgar mitjançant escriptura de segregació i cessió autoritzada pel notari de Barcelona senyor Juan José López Bur niol , en data 27 de juliol de 2004 , núm . 2646 del seu protocol que , segons aquest document públic , consta inscrita la major finca de la qual se segrega la finca objecte de cessió al Registre de la propietat de Ripoll , al volum 1260 de l ' arxiu , llibre 154 , foli 222 , finca 7742 / bis i que li correspon el núm . 05431 d ' ens immobiliari a l ' Inventari general de béns i drets de la Generalitat de Catalunya .Que se dé publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca de 1.608,91 m2 de superficie situada en el término municipal de Ripoll , valorada en 96.161,94 euros , cedida por el Ayuntamiento del mismo municipio , con destino a la construcción de un centro cívico , y que se otorgó mediante escritura de segregación y cesión autorizada por el notario de Barcelona señor Juan José López Burniol , con fecha 27 de julio de 2004 , núm . 2646 de su protocolo que , según este documento público , consta inscrita la mayor finca de la que se segrega la finca objeto de cesión en el Registro de la propiedad de Ripoll , en el volumen 1260 del archivo , libro 154 , folio 222 , finca 7742/ bis y que le corresponde el núm . 05431 de ente inmobiliario en el Inventario general de bienes y derechos de la Generalidad de Cataluña .
RESOLUCIÓ ECF / 1831 / 2005 , de 23 de maig , per la qual es dóna publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini i la cessió d ' ús de diverses finques cedides per l ' Ajuntament de Torroella de Montgrí .RESOLUCIÓN ECF/ 1831/ 2005 , de 23 de mayo , por la que se da publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio y la cesión de uso de varias fincas cedidas por el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí .
de 28 de desembre de 2004 , pel qual es cedeix gratuïtament el domini d ' una finca propietat de la Generalitat de Catalunya situada en el terme municipal de Sant Adrià de Besos a favor del Consorci del Barri de la Minade 28 de diciembre de 2004 , por el que se cede gratuitamente el dominio de una finca propiedad de la Generalidad de Cataluña situada en el término municipal de Sant Adrià de Besòs a favor del Consorcio Barrio de la Mina
Atès que aquests Serveis Territorials són competents per pro cedir a la rectificació de la Resolució d ' inscripció , dipòsit i publicació del Conveni col · lectiu que ens ocupa , en relació amb l ' article 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1 / 1995 , de 24 de març , pel qual s ' aprova el Text refós de la Llei de l ' Estatut dels Treballadors ; amb l ' article 170.1.j ) de la Llei orgànica 6 / 2006 , de 19 de juliol , de reforma de l ' Estatut d ' autonomia de Catalunya , i d ' altres normes de general aplicació ;Dado que estos Servicios Territoriales son competentes para proceder a la rectificación de la Resolución de inscripción , depósito y publicación del Convenio colectivo que nos ocupa , en relación con el artículo 90.2 y 90.3 del Real decreto legislativo 1/ 1995 , de 24 de marzo , por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ; con el artículo 170.1.j ) de la Ley orgánica 6/ 2006 , de 19 de julio , de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña , y otras normas de general aplicación ;
Procediment aplicable per determinar el distribuïdor al qual s ' han de cedir les noves instal · lacionsProcedimiento aplicable para determinar el distribuidor al que se deben ceder las nuevas instalaciones
b ) La durada del treball no pot ex cedir els 7 minuts .b ) La duración del trabajo no puede exceder los 7 minutos .
Que es doni publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca de 1.624,69 m 2 de superfície situada al terme municipal de Móra d ' Ebre , valorada en 297.318,27 euros , cedida per l ' Ajuntament del mateix municipi , amb destinació a la ub icació de serveis administratius , que es va formalitzar mitjançant document administratiu de cessió amb data 15 de desembre de 2008 que , segons aquest document , consta inscrita al Registre de la propietat de Gandesa , al tom 747 de l ' arxiu , llibre 93 de Móra d ' Ebre , foli 100 , finca núm .Que se dé publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca de 1.624,69 m2 de superficie situada en el término municipal de Móra d ' Ebre , valorada en 297.318,27 euros , cedida por el Ayuntamiento del mismo municipio , con destino a la ubicación de servicios administrativos , que se formalizó mediante documento administrativo de cesión , con fecha 15 de diciembre de 2008 que , según este documento , consta inscrita en el Registro de la propiedad de Gandesa , en el tomo 747 del archivo , libro 93 de Móra d ' Ebre , folio 100 , finca núm .
L ' Institut Català del Sòl destinarà la finca cedida a habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per a joves .El Instituto Catalán del Suelo destinará la finca cedida a viviendas de protección oficial en régimen del alquiler para jóvenes .
( Estructura de la Propietat ) són tercers petits adquirents de solars finals en base a l ' antiga urbanització , els sistemes de la qual ja van ser cedits a l ' Ajuntament en el seu dia , i ja van suportar part dels costos d ' urbanització dels vials on se situen , aquests propietaris als efectes de la gestió i execució del Pla parcial :( Estructura de la Propiedad ) son terceros pequeños adquirente s de solares finales en base a la antigua urbanización , cuyos sistemas fueron cedidos al Ayuntamiento en su día , y ya soportaron parte de los costes de urbanización de los viales dónde se sitúan , estos propietarios a los efectos de la gestión y ejecución del Plan parcial :
L ' apartat 6è de la Resolució JUS / 260 / 2009 , de 3 de febrer , preveu la possibilitat de con cedir subvencions addicionals a les anteriors , amb càrrec a la mateixa partida pressupostària , a ajuntaments dels municipis on hi hagi la seu d ' una agrupació de secretaries de jutjats de pau , prèvia sol · licitud de l ' ajuntament corresponent , per contribuir al finançament del funcionament de l ' agrupació de secretaries .El apartado 6o de la Resolución JUS/ 260/ 2009 , de 3 de febrero , prevé la posibilidad de conceder subvenciones adicionales a las anteriores , con cargo a la misma partida presupuestaria , a ayuntamientos de los municipios donde esté la sede de una agrupación de secretarías de juzgados de paz , previa solicitud del ayuntamiento correspondiente , para contribuir a la financiación del funcionamiento de la agrupación de secretarías .
Que es doni publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca de 2.837,68 m2 de superfície situada a l ' illa formada pels carrers Pla de Matabous , Torrent de Can Payas i les parcel · les industrials IV-8-A , IV-7 i IV-5 i carrer Segre , del terme municipal de Montcada i Reixach , valorada en 2.104.556 euros , cedida per l ' Ajuntament del mateix municipi , amb destinació a comis saria de la policia de la Generalitat-mossos d ' esquadra , que es va atorgar mitjançant escriptura de cessió autoritzada pel senyor Juan José López Burniol , notari de Barcelona , amb data 15 de setembre de 2005 , núm . 2729 del seu protoc ol que , segons aquest document públic , consta inscrita al Registre de la propietat de Cerdanyola del Vallès núm . 2 , al volum 1650 , llibre 597 , foli 90 , finca 23.451 , i que li correspon el núm . 06514 d ' ens immobiliari a l ' Inventari general de béns i drets de la Generalitat de Catalunya .Que se dé publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca de 2.837,68 m2 de superficie situada en la manzana formada por las calles Pla de Matabous , Torrent de Can Payas y las parcelas industriales IV-8-A , IV-7 y IV-5 y calle Segre , del término municipal de Montcada i Reixach , valorada en 2.104.556 euros , cedida por el Ayuntamiento del mismo municipio , con destino a comisaría de la policía de la Generalidad-mozos de escuadra , que se otorgó mediante escritura de cesión autorizada por el señor Juan José López Burniol , notario de Barcelona , con fecha 15 de septiembre de 2005 , núm . 2729 de su protocolo que , según este documento público , consta inscrita en el Registro de la propiedad de Cerdanyola del Vallès núm . 2 , en el volumen 1650 , libro 597 , folio 90 , finca 23.451 , y que le corresponde el núm . 06514 de ente inmobiliario en el Inventario general de bienes y derechos de la Generalidad de Cataluña .
En cas de dissolució del Consorci , i pel que fa a la liquidació patrimonial , s ' aplica el règim que preveu l ' article 35.2 d ' aquests Estatuts , en allò que afecta el patrimoni propi , l ' adscrit i el cedit .En caso de disolución del Consorcio , y en lo que respecta a la liquidación patrimonial , se aplica el régimen previsto en el artículo 35.2 de estos Estatutos , en lo que afecta al patrimonio propio , el adscrito y el cedido .
RESOLUCIÓ ECF / 252 / 2009 , de 20 de gener , per la qual es dóna publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca cedida per l ' Ajuntament de Salomó .RESOLUCIÓN ECF/ 252/ 2009 , de 20 de enero , por la que se da publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca cedida por el Ayuntamiento de Salomó .
Mostrando página 1. 731 encontrado frases búsqueda de una frase cedir.Se encuentra en 0,437 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.