Las traducciones a español:

  • barracuda   

Picture dictionary

barracuda
barracuda

Frases similares en el diccionario de catalán español. (1)

barracacabina; barracón; casilla; garita

Oraciones de ejemplo con "barracuda", memoria de traducción

add example
Fita 7 : se situa al bac de can Barraca .Mojón 7 : se sitúa en la umbría de Can Barraca .
Denominació de la finca : Mas La Torre , Barraca i Padró Vell .Denominación de la finca : Mas La Torre , Barraca y Padró Vell .
Aixopluc barraca de pedra en secEl pantano
Fita 15 : se situa a Can Ballestar , a uns noranta metres al nord del rec de Can Barraca i a uns cent setanta-cinc metres al nord-oest de Can Ballestar .Mojón 15 : se sitúa en Can Ballestar , a unos noventa metros al norte del arroyo de Can Barraca y a unos ciento setenta y cinco metros al noroeste de Can Ballestar .
Títol : Enllumenat públic al nucli del Coll de la Barraca .Título : Alumbrado público en el núcleo del Coll de la Barraca .
La barraca de les eines ( fitxa 11 ) , s ' ha d ' excloure del catàleg , atès que com molt bé es determina en la fitxa el seu ús no es correspon al de masia o casa rural .La barraca de las he rramientas ( fichas 11 ) , debe excluirse del catálogo , dado que como muy bien se determina en la ficha su uso no se corresponde al de masía o casa rural .
Existeix la fita de pedra de forma irregular situada a l ' aresta sud-oest de la barraca de la Viuda de Prat , sobresortint de l ' esmentada aresta vint centímetres cap a l ' oest i amb unes dimensions de cinquanta-cinc per dinou centímetres de costat a la base i trenta-cinc centímetres d ' alçada .Hay el mojón de piedra en forma irregular situado en la aris ta suroeste de la barraca de la Viuda de Prat , sobresaliendo de la mencionada arista veinte centímetros hacia el oeste y con unas dimensiones de cincuenta y cinco por diecinueve centímetros de lado en la base y t reinta y cinco centímetros de altura .
Normes urbanístiques de Pla especial urbanístic Barraca de l ' Ametllé , al terme municipal d ' AmpostaNormas urbanísticas de Plan especial urbanístico Barraca de l ' Ametllé , en el término municipal de Amposta
Fita 3 : se situa als boscos de la Barraca , a uns cent metres al nord-oest del camí de Vilafreser i a uns cent metres a l ' est del rec de Vallbona de Dalt .Mojón 3 : se sitúa en los bosques de La Barraca , a unos cien metros al noroeste del camino de Vilafreser y a unos cien metros al este de la acequia de Vallbona de Dalt .
Fita 6 : se situa al capdamunt del puig de Plana Ferri ola , al límit de les propietats de la Tolosa , al terme de Vallfogona de Ripollès , i de Montorro , de la Barraca de les Tenes i de Castellpalom , al terme de Ripoll .Mojón 6 : se sitúa en lo más alto de El Puig de Plana Ferriola , en el límite de las propiedades de La Tolosa , en el término de Vallfogona de Ripollès , y de Montorro , de La Barraca de les Tenes y de Castellpalom , en el término de Ripoll .
Fita 2 : se situa a l ' Obac de Can Barraca , a l ' eix de les aigües del torrent de Botàs .Mojón 2 : se sitúa en el Obac de Can Barraca , en el eje de las aguas del torrente de Botàs .
Denominació de la finca : LA BARRACA .Denominación de la finca : LA BARRACA .
Fita 1 : se situa a la partida anomenada La Barraca de l ' Ignasi , al marge sud d ' un camí d ' accés a finques , a uns cinc-c ents quaranta metres a l ' est del vèrtex geodèsic de la Creu del Vent , i en el límit de propietats de Gabriel Termes i Joan Carreras , en terme d ' Argençola .Mojón 1 : se sitúa en la partida conocida como La Barraca de l ' Ignasi , en la margen sur de un camino de acceso a fincas , a unos quinientos cuarenta metros al este del vértice geodésico de la Creu del Vent , y en el límite de propiedades de Gabriel termes y Joan Carreras , en término de Argençola .
Aprovar definitivament el Pla Especial urbanístic .Barraca de l ' Ametllé .Aprobar definitivamente el Plan Especial urbanístico .Barraca de L ' Ametllé .
Fita 6 : se situa sobre una carena del bac de can Barraca .Mojón 6 : se sitúa sobre una cresta en la umbría de Can Barraca .
Fita 18 : se situa a l ' eix de les aigües corrents del torrent del Salt de Palera , a uns dos-cents setanta-cinc metres al nord-oest de Can Barraca .Mojón 18 : se sitúa en el eje de las aguas corrientes del torrente del Salt de Palera , a unos doscientos setent a y cinco metros al noroeste de Can Barraca .
Fita 8 : se situa al bac de can Barraca .Mojón 8 : se sitúa en la umbría de Can Barraca .
Fita 7 : se situa al Pla de la Barraca , enmig d ' un camp de conreu propietat de la Barraca .Mojón 7 : se sitúa en el Pla de la Barraca , en medio de un campo de cultivo propiedad de La barraca .
Sol · licitud per a la construcció d ' un habitatge al costat de can Viella , paratge can Barraca , al terme municipal de Ordis , promoguda per Jordi Viella Suñer .Solicitud para la construcción de una vivienda al lado de can Viella , paraje can Barraca , en el término municipal de Ordis , promovida por Jordi Viella Suñer .
Barracó per al filatCobijo barraca de piedra en seco
La proposta d ' escut assumida per l ' Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells consisteix en un fons d ' atzur amb una barraca d ' argent tancada de sable , una espiga d ' arròs d ' argent , dues faixes ondades d ' argent i quatre muntells d ' or .La propuesta de escudo asumida por la Entidad Municipal Descentralizada de Els Muntells consiste en un fondo de azur con una barraca de plata cerrada de sable , una espiga de arroz de plata , dos fajas ondadas de plata y cuatro dunas de oro .
Objecte : recuperació i millora de la barraca de Sangonelles .Objeto : recuperación y mejora de la barraca de Sangonelles .
Pel que fa a les Mesures de seguiment i supervisió en el planejament derivat , s ' afegeix l ' apartat següent : “ c ) El Pla parcial inclourà les modificacions necessàries per a la conservació de la barraca de pedra seca que s ' ha identificat a l ' àmbit . ”En cuanto a las Med idas de seguimiento y supervisión en el planeamiento derivado , se añade el apartado siguiente : c ) El Plan parcial incluirá las modificaciones necesarias para la conservación de la barraca de piedra seca que se ha identificado al ámbito .
Modificació del Pla especial del catàleg de masies en l ' àmbit de la Barraca d ' en Serrat , al terme municipal de ArgelaguerModificación del Plan especial del catalogo de masías en el ámbito de la Barraca d ' en Serrat , en el término municipal de Argelaguer
Fita 16 : se situa a Can Barraca , a uns quaranta metres al nord-oest de l rec de Can Barraca .Mojón 16 : se sitúa en Can Barraca , a unos cuarenta metros al noroeste del arroyo de Can Barraca .
Mostrando página 1. 42 encontrado frases búsqueda de una frase barracuda.Se encuentra en 0,344 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.