pronunciación: IPA: /ˈʎuk/ , SAMPA: /"Luk/

Las traducciones a español:

  • Lucas   
    (Proper noun  )

Frases similares en el diccionario de catalán español. (8)

Evangeli segons LlucEvangelio de Lucas
lluçmerluza
Lluci Domici AureliàAureliano
lluciàluciano de samosata
LlúciaLucía
lluciferlucifer
LluciferLucifer
Santa LlúciaLucía de Siracusa

Oraciones de ejemplo con "Lluc", memoria de traducción

add example
Fita 21 : Se situa a la serra de Llinars , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites vintena i vint-i-unena és la recta compresa entre totes dues .Mojón 21 : Se sitúa en La Serra de Llinars , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones vigésimo y vigésimo primero es la recta que los une .
Entitat : Associació Lluc Quatre .Entidad : Associació Lluc Quatre .
Adreça del centre orga nitzador : CEE Escola Llevant-Maregassa c . Sant Lluc , 105-107 ( Ap .Dirección del centro organizador : CEE Escola Llevant-Maregassa c. Sant Ll uc , 105-107 ( Ap .
Es considera monument l ' edifici de planta rect angular de cinc alçades ( planta baixa , tres pisos i golfes ) , de 12,50 m d ' amplada per 42,00 m de llargada , amb dos cossos diferenciats als extrems de 6,50 m x 18 m i el cos d ' entrada , de planta baixa i pis , annex a l ' edifici anterior i situat al costat de l ' entrada des del carrer Joan Godó Llucia .Se considera monumento el edificio de planta rectangular de cinco plantas alzadas ( planta baja , tr es pisos y buhardilla ) , de 12,50 m de anchura por 42,00 m de largo , con dos cuerpos diferenciados en los extremos de 6,50 m x 18 m y el cuerpo de entrada , de planta baja y piso , anexo al edificio anterior y situado al lado de la entrada desde la calle de Joan Godó Llucia .
Ana Ruiz Fernández , Sr . Marc Mascareñas i Sardà , Sr . Pius Sans i Pugés , Sr . Lluc Orpella i Bernat i Sr . Sebastian Alegre Gracia .Ana Ruiz Fernández , Sr . Marc Mascareñas i Sardà , Sr . Pius Sans i Pugés , Sr . Lluc Orpella i Bernat y Sr . Sebastian Alegre Gracia .
Modificació de les Normes subsidiàries del planej ament a l ' àmbit del sector industrial partida de Santa Llúcia , al terme municipal de SolsonaModificación de las Normas subsidiarias del planeamiento en el ámbito del sector industrial partida de Santa Llúcia , en el término municipal de Solsona
Sol · licitud d ' autorització per a la instal · lació d ' una galeria d ' art a la capella de Santa Llúcia , al ter me municipal de BeudaSolicitud de autorización para la instalación de una galería de arte en la capilla de Santa Llúcia , en el término municipal de Beuda
Fita 28 : Se situa a la Moixa , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites vint-i-setena i vint-i-vuitena és la recta compresa entre totes dues .Mojón 28 : Se sitúa en La Moixa , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en té rmino de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones vigésimo séptimo y vigésimo octavo es la recta que los une .
RESOLUCIÓ MAH / 683 / 2009 , de 27 de febrer , per la qual es fa pública la Resolució d ' atorgament de l ' autorització ambiental a l ' establiment Granja La Llucitana de l ' empresa Marjogen , SL , per a una activitat d ' explotació porcina i bovina d ' engreix , al terme municipal de Santa Maria de Merlès ( exp .RESOLUCIÓN MAH/ 683/ 2009 , de 27 de febrero , por la que se hace pública la Resolución de otorgamiento de la autorización ambiental al establecimiento Granja La Llucitana de la empresa Marjogen , SL , para una actividad de explotación porcina y vacuna de engorde , en el término municipal de Santa Maria de Merlès ( exp .
Normes urbanístiques de Pla parcial I-1 Torrent del Lluc , de Santa OlivaNormas urbanísticas de Plan parcial I-1 Torrent del Lluc , de Santa Oliva
Entitat : Associació " Lluc Quatre " .Entidad : Asociación " Lluc Quatre " .
Normes urbanístiques de la modificació de les Normes subsidiàries del planejament a l ' àmbit del sector industrial partida de Santa Llúcia , al terme municipal de SolsonaNormas urbanísticas de la modificación de las Normas subsidiarias del planeamiento en el ámbito del sector industrial partida de Santa Llúcia , en el término municipal de Solsona
Urbanísticament l ' edifici se situa en el límit , materialitzat pel carrer de Joan Godó Llucia , entre una zona residencial d ' habitatges situada a l ' est , amb una estructura de parcel · les llargues i estretes , i la zona industrial que l ' envolta .Desde el punto de vista urbanístico el edificio se sitúa en el límite , materializado por la calle Joan Godó Llucia , entre una zona residencial de viviendas situada al este , con una estructura de parcelas largas y estrechas , y la zona industrial que lo rodea .
Adreça del centre organitzador : CEE Escola Llev ant-Maregassa c . Sant Lluc , 105-107 ( Ap .Dirección del c entro organizador : CEE Escola Llevant-Maregassa c. Sant Lluc , 105 -107 ( Ap .
Modificació puntual del Pla general per al canvi de qualificació urbanística de l ' illa compresa entre l ' avinguda Priorat , els carrers d ' Andreu Suriol i Sebastià Altet i el límit amb el sector residencial de Santa Llúcia , al terme municipal de L ' ArboçModificación puntual del Plan general para el cambio de calificación urbanística de la manzana comprendida entre la avenida Priorat , las calles de Andreu Suriol i Sebastià Altet y el límite con el sector residencial de Santa Llúcia , en el término municipal de l ' Arboç
Fita 4 : Se situa a la serra del Tilló , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la recta compresa entre totes dues .Mojón 4 : Se sitúa en La Serra del Tilló , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones tercero y cuarto es la recta que los une .
" Per a la il · luminació i ventilació d ' aquesta planta a la golfa podran utilitzar-se finestres inclinades en el mateix pla de la coberta o bé la típica llucana ." Para la iluminación y ventilación de esta planta en el desván podrán utilizarse ventanas inclinadas en el mismo plano de cubierta o la típica buhardilla .
-1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general per al canvi de qualificació urbanística de l ' illa compresa entre l ' avinguda Priorat , els carrers d ' Andreu Suriol i Sebastià Altet i el límit amb el sector residencial de Santa Llúcia , de l ' Arboç , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament , supeditant-ne però la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i consegüent executivitat , a la presen-tació d ' un text refós , per triplicat , verificat per l ' òrgan que ha atorgat l ' aprovació provisional de l ' expedient i degudament diligenciat , que incorpori les prescripcions següents :-1 Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan general para el cambio de calificación urbanística de la manzana comprendida entre la avenida Priorat , las calles de Andreu Suriol i Sebastià Altet y el límite con el sector residencial de Santa Llúcia , de l ' Arboç , promovida y remitida por el Ayuntamiento , supeditando su publicación al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y consiguiente ejecutividad , a la presentación- de un texto refundido , por triplicado , verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y debidamente diligenciado , que incorpore las prescripciones siguientes :
Fita 8 : Se situa a la serra del Tilló , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena és la recta compresa entre totes dues .Mojón 8 : Se sitúa en La Serra del Tilló , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones séptimo y octavo es la recta que los une .
Fita 25 : Se situa a la serra de Llinars , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites vint-i-quatrena i vint-i-cinquena és la recta compresa entre totes dues .Mojón 25 : Se sitúa en La Serra de Llinars , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones vigésimo cuarto y vigésimo quinto es la recta que los une .
L ' Ajuntament de Fígols i Alinyà va iniciar , mitjançant acord del Ple de 25 de febrer de 2004 , un expedient de delimitació del seu terme municipal amb el d ' Odèn com a conseqüència de la sentència dictada per l ' Audiència Provincial de Lleida el 21 de març de 2003 relativa a la declaració de propietat de les parcel · les anomenades de Tilló , Mar gall i Cancedoll , que integren la finca de Vall de Lluc i que afectaria part de la delimitació entre els termes municipals de Fígols i Alinyà i d ' Odèn , i va nomenar la seva comissió de delimitació municipal .El Ayuntamiento de Fígols i Aliny à inició , mediante acuerdo plenario de 25 de febrero de 2004 , un expediente de delimitación de su término municipal con e l de Odèn como consecuencia de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Lleida el 21 de marzo de 2003 relativa a la declaración de propiedad de las parcelas denominadas de Tilló , Margall y Cancedoll , que integran la finca de Vall de Lluc y que afectaría parte de su delimitación entre los términos municipales de Fígols i Alinyà y de Odèn , y nombró su comisión de delimitación municipal .
Pla parcial I-1 Torrent del Lluc , al terme municipal de Santa OlivaPlan parcial I-1 Torrent del Lluc , en el término municipal de Santa Oliva
- 1 Aprovar definitivament la modificació de les Normes subsidiàries del planejament a l ' àmbit del sector industrial partida de Santa Llúcia , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament de Solsona , en compliment de l ' acord de la Comissió de data 28 de febrer de 2005 .- 1 Aprobar definitivamente la modificación de las Normas subsidiarias del planeamiento en el ámbito del sector industrial partida de Santa Llúcia , promovida y remitida por el Ayuntamiento de Solsona , en cumplimiento del acuerdo de la Comisión de fecha 28 de febrero de 2005.
Fita 11 : Se situa en el pla de la Llaguna , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La l ínia de terme reconeguda entre les fites desena i onzena és la recta compresa entre totes dues .Mojón 1 1 : Se sitúa en El Pla de la Llaguna , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones décimo y undécimo es la recta que los une .
Recurs d ' alçada interposat per la senyora Heide Marie Kapp , en relació amb la denegació de la sol · licitud d ' autorització per a la instal · lació d ' una galeria d ' art a la capella de Santa Llúcia , al terme municipal de BeudaRecurso de alzada interpuesto por la señora Heide Marie Kapp , en relación con la denegación de la solicitud de autorización para la instalación de una galería de arte en la capilla de Santa Llúcia , en el término municipal de Beuda
Mostrando página 1. 105 encontrado frases búsqueda de una frase Lluc.Se encuentra en 0,792 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.