Las traducciones a español:

  • Genetta genetta   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (20)

gengen; gene
gendrehijastro; yerno
generenero
GenerEnero
gènereclase; sexo; tipo; género; suerte; forma
gènere de contrabancontrabando; mercancía de contrabando
gènere neutregénero neutro
generendiccionario de sinónimos
genetjinete
genetagenetta
genigenia; elfo; duende; trasgo; genio
genistagenista
genitalgenital
genitivagenitivo; genitiva
geniusgenio
genivaencía
Gens CalpúrniaGens Calpurnia
Sant Genís d’ArleGinés de Arlés
Sant Genís de RomaGinés
transferència horitzontal de genstransferencia horizontal; transferencia genética horizontal

Oraciones de ejemplo con "Geneta", memoria de traducción

add example
Ateses les ordres de serveis mínims que s ' han dictat per a les vagues anteriorment convocades per als dies 26 de novembre de 2009 i 14 de gener de 2010 , en dues fraccions de dues hores , que afectaven el personal sanitari que presta serveis als centres penitenciaris de Catalunya , i per a les quals es van dictar l ' Ordre TRE / 510 / 2009 , de 24 de novembre , DOGC núm .Considerando las órdenes de servicios mínimos que se han dictado para huelgas anteriores convocadas para los días 26 de noviembre de 2009 y 14 de enero de 2010 , en dos fracciones de dos horas , que afectaban al personal sanitario que presta servicios en los centros penitenciarios de Cataluña , y para las cuales se dictaron la Orden TRE/ 510/ 2009 , de 24 de noviembre , DOGC núm .
Contra els acords anteriors , que no posen fi a la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 114 i 115 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el consel ler de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .Contra los anteriores acuerdos , que no ponen fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 114 y 115 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraci ones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .
Contra els acords anteriors , que no posen fi a la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 114 i 115 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .Contra los anteriores acuerdos , que no ponen fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 114 y 115 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régi men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
Contra els acords anteriors , que no posen fi a la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 114 i 115 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edic te al DOGC .Contra los anteriores acuerdos , que no ponen fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 114 y 115 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
Lleida , 28 de gener de 2004Lleida , 28 de enero de 2004
Girona , 21 de gener de 2004Girona , 21 de enero de 2004
Pla de Santa Maria , el , 7 de gener i 20 de marçPla de Santa Maria , El , 7 de enero y 20 de marzo
El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el que estableixen l ' Ordre TRE / 32 / 2002 , de 28 de gener , per la qual s ' estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la contractació de treballadors desocupats per a la realització d ' obres i serveis d ' interès general i social , modificada per l ' Ordre TIC / 242 / 2003 , de 20 de maig , i per l ' Ordre TRI / 21 / 2004 , de 9 de febrer ; així com també el capítol 9 del Decret legislatiu 3 / 2002 , de 24 de desembre , pel qual s ' aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya .El régimen jurídico aplicable a la presente convocatoria es el que establecen la Orden TRE/ 32/ 2002 , de 28 de enero , por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la contratación de trabajadores desocupados para la realización de obras y servicios de interés general y social , modificada por la Orden TIC/ 242/ 2003 , de 20 de mayo , y por la Orden TRI/ 21/ 2004 , de 9 de febrero ; así como también el capítulo 9 del Decreto legislativo 3/ 2002 , de 24 de diciembre , por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña .
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2007 , per la qual s ' amplia el termini de presentació de sol · licituds per a la concessió de vuit beques de col · laboració i recerca en matèria de protecció de dades de caràcter personal convocades per la Resolució de 15 de gener de 2007 .RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007 , por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ocho becas de colaboración e investigación en mater ia de protección de datos de carácter personal convocadas por la Resolución de 15 de enero de 2007.
L ' àmbit temporal de les actuacions que poden accedir als ajuts que preveu aquesta Ordre és des de l ' 1 de gener fins al 31 de desembre de l ' exercici de la convocatòria anual .El ámbito temporal de las actuaciones que pueden acceder a las ayudas que prevé esta Orden es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio de la convocatoria anual .
RESOLUCIÓ EDU / 94 / 2010 , de 21 de gener , per la qual es dóna publicitat de l ' adjudicació i la pròrroga de beques de col · laboració en tasques de for mació en tecnologies de la informació .RESOLUCIÓN EDU/ 94/ 2010 , de 21 de enero , por la que se da publicidad de la adjudicación y la prórroga de becas de colaboración en tareas de formación en tecnologías de la información .
Sol · licitud telemàtica : del 7 de gener de 2008 al 17 de setembre de 2008 .Solicitud telemáti ca : del 7 de enero de 2008 al 17 de septiembre de 2008.
k ) Complir els requisits establerts als articles 32.1 , 32.3 i 36.4 de la Llei 1 / 1998 , de 7 de gener , de política lingüística ( DOGC núm .k ) Cumplir los requisitos establecidos en los artículos 32.1 , 32.3 y 36.4 de la Ley 1/ 1998 , de 7 de enero , de política lingüística ( DOGC núm .
A Badalona , a 30 de gener de 2004 , es reuneixen les persones indicades més amunt als locals de l ' empresa , persones que integren la Comissió Negociadora del Conveni col · lectiu de l ' em presa Fomento de Construcciones y Contratas , SA al centre de treball de Badalona .En Badalona , a 30 de enero de 2004 , se reúnen en los locales de la empresa los señores al margen relacionados , integrantes de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas , SA en su centro de trabajo de Badalona .
Per fer front a les despeses que genera la implantació d ' aquests sistemes , les administracions públiques implicades van acordar finançar una part del cost d ' adquisició dels equips embarcats en els vehicles , els quals faran possible el funcionament correcte del sistema .Para hacer frente a los gastos que genera la implantación de estos sistemas , las administraciones públicas implicadas acordaron financiar una parte del coste de adquisición de los equipos embarcados en los vehículos , los cuales harán posible el funcionamiento correcto del sistema .
Contra la resolució anterior , que posa fi a la via administrativa , es pot interposar potestativament un recurs de reposició , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 116 i 117 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .Contra la anterior resolución , que pone fin a la vía administrativa , se puede interponer potestativamente un recurso de reposición , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 116 y 117 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
Sense perjudici del que s ' ha exposat , també es podran presentar en qualsevol de les formes que preveu l ' article 38.4 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener .Sin perjuicio de lo que se ha expuesto , también se podrán presentar en cualquiera de las forma s que prevé el artículo 38.4 de la Ley 3 0/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero .
D ' acord amb el que preveu l ' art icle 184 del Decret 118 / 1973 , de 12 de gener , pel qual s ' aprova el text refós de la Llei de reforma i desenvolupament agrari , les bases provisionals de la concentració parcel · lària s ' han sotmès a informació pública amb la corresponent publicació al DOGC núm .De acuerdo con lo que prevé el artículo 184 del Decreto 118/ 1973 , de 12 de enero , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de reforma y desarrollo agrario , las bases provisionales de la concentración parcelaria se han sometido a información pública con la correspondiente publicación en el DOGC núm .
Castell olí , 19 de gener i 10 de maigCastellolí , 19 de enero y 10 de mayo
El 17 de gener de 2007 , el senyor A . B . G. va interposar recurs governatiu contra aquella qualificació , recurs que adreçà a la Direcció General dels Registres i del Notariat , i va ser causa de l ' assentament número 07 / 287 en el llibre d ' entrada del Registre de la Propietat de Valls i del qual es va donar trasllat , en data 23 de gener de 2007 , al notari autoritzant .El 17 de enero de 2007 , el señor A. B. G. interpuso recurso gubernativo contra aquella calificación , recurso que dirigió a la Dirección General de los Registro s y del Notariado , causando el asiento número 07/ 287 en el libro de entrada del Registro de la Propiedad de Valls y del que se dio traslado , en fecha 23 de enero de 2007 , al notario autorizante .
En contra d ' aquesta , podeu interposar recurs de reposició , amb caràcter potestatiu , davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d ' un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació , d ' acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , en la redacció donada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , o bé , directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació , d ' acord amb l ' article 46.1 de la Llei 29 / 1998 , de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa ( BOE núm . 167 , de 14 de juliol ) .Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposición , con carácter potestativo , ante el consejero de Medio Ambiente y Vivienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación , de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , en la redacción dada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación , de acuerdo con el artículo 46.1 de la Ley 29/ 1998 , de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa ( BOE núm . 167 , de 14 de julio ) .
La Comissió Territorial d ' Urbanisme de Tarragona , a les sessions de 12 de maig de 2004 i de 26 de gener de 2005 , va adoptar , entre altres , els acords següents :La Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona , en las sesiones de 12 de mayo de 2004 y 2 6 de enero de 2005 , adoptó , entre otros , los acuerdos siguientes :
Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra tiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener .Esta Resolución deberá notificarse en la forma prevista en la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admin istrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero .
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2010 .Esta Orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2010.
Atesa la Proposta de resolució de la Comissió de selecció de 26 de gener de 2004 , constituïda d ' acord amb les bases de la convocatòria ; i atès el que disposa la base 12 de la convocatòria esmentada ,Considerando la Propuesta de resolución de la Comisión de selección de 26 de enero de 2004 , constituida de acuerdo con las bases de la convocatoria ; y considerando lo que dispone la base 12 de la mencionada convocatoria ,
Mostrando página 1. 17833 encontrado frases búsqueda de una frase Geneta.Se encuentra en 1,273 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.