Las traducciones a español:

  • Estados Unidos   
    (Proper noun  m)

Frases similares en el diccionario de catalán español. (28)

Bandera dels Estats UnitsBandera de los Estados Unidos
Congrés dels Estats UnitsCongreso de los Estados Unidos
Constitució dels Estats UnitsConstitución de los Estados Unidos de América
Cort Suprema dels Estats UnitsCorte Suprema de los Estados Unidos
Cos de Marines dels Estats Units d’AmèricaCuerpo de Marines de los Estados Unidos
Declaració d’Independència dels Estats Units d’AmèricaDeclaración de Independencia de los Estados Unidos
Economia dels Estats UnitsEconomía de los Estados Unidos
El somni d’una nit d’estiuA Midsummer Night’s Dream
estats units d'amèricaestados unidos
Estats Units d'AmèricaEEUU; Estados Unidos; Estados Unidos de América; EE. UU.; E.E.U.U.
Estats Units d’AmèricaEstados Unidos; Estados Unidos de América; EEUU
Estats Units d’EuropaEstados Unidos de Europa
Exèrcit dels Estats Units d’AmèricaEjército de los Estados Unidos
Força Aèria dels Estats Units d’AmèricaFuerza aérea de los Estados Unidos
Gran Premi de l’est dels Estats UnitsGran Premio del este de los Estados Unidos
Gran Premi dels Estats UnitsGran Premio de los Estados Unidos
Gran Segell dels Estats UnitsSello de Estados Unidos
Guerra civil dels Estats UnitsGuerra Civil Estadounidense
Història dels Estats UnitsHistoria de los Estados Unidos
Inicia una sessió en estat...Iniciar sesión como
Llista de presidents dels Estats UnitsPresidente de los Estados Unidos
Open dels Estats Units de tennisAbierto de los Estados Unidos
partit demòcrata dels estats unitspartido demócrata de los estados unidos
Política dels Estats UnitsPolítica de los Estados Unidos
President de la Cambra de Representants dels Estats UnitsPresidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
President dels Estats UnitsPresidente de los Estados Unidos
Senat dels Estats UnitsSenado de los Estados Unidos
Vicepresident dels Estats UnitsVicepresidente de los Estados Unidos

Oraciones de ejemplo con "Estats Units", memoria de traducción

add example
El temps sideral és molt útil per a determinar a on estan les estrelles en un moment concret. El temps sideral divideix una rotació completa de la Terra en ‧ hores siderals; igualment, el mapa del cel està dividit en ‧ hores d ' ascensió recta. Això no és una coincidència, el temps sideral local (TSL) indica l' ascensió recta del cel que està passant en aquest moment el meridià local. Així que, si una estrella té una ascensió recta de ‧h ‧m ‧s, estarà en el meridià a la TSL=‧: ‧: ‧. Més generalment, la diferència entre la AR d' un objecte i el temps sideral local indica la distancia que hi ha des de l' objecte fins al meridià. Per exemple, el mateix objecte a TSL=‧: ‧: ‧ (una hora sideral més tard), estarà a una hora d' ascensió recta a l' oest del meridià, el que són ‧ graus. Aquesta distància angular des del meridià és el que s' anomena l ' angle horari de l' objecteEl tiempo sidereo es muy útil para determinar la posición de las estrellas en un momento concreto. El tiempo sidereo divide una rotación completa de la Tierra en ‧ horas sidereas; igualmente, el mapa del cielo está divido en ‧ horas de ascensión recta. Esto no es una coincidencia, el tiempo sideral local (TSL) indica la ascensión recta del cielo que está cruzando en ese momento el meridiano local. Así que, si una estrella tiene una ascensión recta de ‧h ‧m ‧s, estará en el meridiano a TSL=‧:‧. De forma más general, la diferencia entre la AR de un objeto y el tiempo sidereo local indica la distancia que hay desde el objeto hasta el meridiano. Por ejemplo, el mismo objeto en TSL=‧:‧ (una hora siderea más tarde), está a una hora de ascensión recta al oeste del meridiano, lo que son ‧ grados. Esta distancia angular desde el meridiano es lo que se llama el ángulo horario del objeto
Els estils de taula són una manera ràpida per a formatar individualment les cel· les de la vostra taula amb tipus de format comuns. Podeu afegir o eliminar estils de taula, i canviar estils de taula predefinits per a que s' ajustin a les vostres necessitats. Un estil de taula es composa d' un estil de marc i un estil de text que estaran agrupats i anomenats conjuntamentLos estilos de tablas son una forma rápida para que le dé formato individual a las celdas de su tabla con tipos de formato comunes. Puede añadir o borrar estilos de tablas, y cambiar estilos de tabla predefinidos para que se ajusten a sus necesidades. Un estilo de tabla se compone de un estilo de marco y un estilo de texto que están agrupados y denominados juntos
El & koffice; està basat en la tecnologia & DCOP;/KParts del & kde;. Que actualment disposa: d' un processador de texts amb capacitat per a publicacions d' escriptori (kword;), un full de càlcul (kspread;) i un programa acompanyant de presentació de gràfics (kchart;), un programa per a presentacions (kpresenter;) i un programa de dibuix vectorial (kontour;). Unint tots els anteriors components està L' entorn KOffice, un intèrpret integrat per a facilitar l' ús dels components del & koffice; entre si. Existeixen components addicionals que inclouen un client de correu electrònic, un lector de notícies i un PIM (Gestor d' informació personal-un organitzador) potent& koffice; está basado en la tecnología DCOP/KParts de & kde;. En la actualidad contiene: un procesador de textos con capacidad para publicaciones de escritorio (kword;), una hoja de cálculo (kspread;) y un programa acompañante de presentación de gráficos (kchart;), un programa para presentaciones (kpresenter;) y un programa de dibujo vectorial (kontour;). Uniendo todos los componentes anteriores está KOffice Workspace, un intérprete integrado para facilitar el uso de los componentes de & koffice; entre sí. Existen componentes adicionales que incluyen un cliente de correo electrónico, un lector de noticias y un PIM (Administrador de Información Personal-un organizador) potente
Tots els estils de definició de sintaxi usen un dels estils per omissió. Hi ha poques definicions de sintaxi que usin més estils dels que hi ha per omissió, així que, si useu un format molt sovint, potser us val la pena obrir el diàleg de configuració per a veure si alguns conceptes estan usant el mateix estil. Per exemple, tan sols hi ha un estil per omissió per a les cadenes, però com el llenguatge de programació Perl usa dos tipus de cadena, podeu millorar el ressaltat configurant ambdues de forma lleugerament diferent. Més endavant s' explicaran tots els estils per omissió disponiblesTodos los estilos de definición de sintaxis utilizan uno de los estilos predeterminados. Hay pocas definiciones de sintaxis que utilicen más estilos de los que hay de forma predeterminada, así que, si utiliza un formato muy a menudo, puede que le merezca la pena abrir el diálogo de configuración para ver si algunos conceptos están utilizando el mismo estilo. Por ejemplo, sólo hay un estilo predeterminado para las cadenas, pero como el lenguaje de programación perl utiliza dos tipos de cadena, puede mejorar el resaltado configurando ambas de forma ligeramente diferente. Más adelante se explicarán todos los estilos incluídos predeterminados
Tinguen en compte que l' hora local s' incrementa en una hora en moure' ns cap a zones més a l' est, si us moguéssiu per les ‧ zones horàries, acabarieu un dia per davant d' on vàreu començar. Per a tractar amb aquesta paradoxa, existeix la línia de data internacional, la qual és una frontera de zones horàries a l' Oceà Pacífic, entre Àsia i Amèrica del Nord. Els punts just a l' est d' aquesta línia estan ‧ hores més endarrere que els punts just a l' oest. Això ens porta a un interessant fenomen. Un vol directe des d' Austràlia a California arriba abans de sortir! A més, la línia de data internacional travessa les illes Fiji, de manera que si teniu un mal dia a la zona oest de Fiji, sempre podeu anar a la zona est i tornar a reviure aquest mateix dia!Teniendo en cuenta que la hora local se incrementa en una hora al moverse hacia zonas más al este, si se moviese por las ‧ zonas horarias, acabaría un día por delante de donde empezó. Para tratar con esta paradoja, existe la línea de fecha internacional, que es una frontera de zonas horarias en el Océano Pacífico, entre Asia y América del Norte. Los lugares inmediatamente al este de esta línea están ‧ horas más atrás que los lugares inmediatamente al oeste. Esto lleva a un interesante fenómeno. Un vuelo directo desde Australia a California llega antes de salir. Además, la línea de fecha internacional cruza las islas Fiji, así que si tiene un mal día en la zona oeste de Fiji, siempre puede ir a la zona este y volver a vivir ese mismo día
Un estil de marc és un joc predefinit d' opcions de formatat del conjunt de marcs al qual es dona un nom. Una vegada s' ha assignat un estil de marc a un conjunt de marcs, qualsevol canvi que feu a l' estil de marc serà reflectit en tots els conjunts de marcs als que se' ls hagi assignat aquest estil de marcUn estilo de marco es un juego predefinido de opciones de formateo del conjunto de marcos al que se le da un nombre. Una vez que se ha asignado un estilo de marco a un conjunto, cualquier cambio que se haga al estilo del marco se reflejará en todos los conjuntos de marcos a los que se les haya asignado ese estilo de marco
Per a cada capa, es mostra una icona de previsualització i el seu nom. El nom de la capa està precedit per una icona de carpetasi està en un grup de capes. A més, hi ha dos indicadors: la icona de l' ull mostra si la capa està actualment visible (un ull obert indica que la capa és visible, un ull tancat, que no ho és), i la icona del candau indica si la capa està bloquejada. No es poden fer canvis en una capa bloquejadaPara cada capa, se muestra una vista en miniatura y su nombre. El nombre de la capa viene precedido por un icono de carpeta si se trata de un grupo de capas. Además, hay dos indicadores: el icono del ojo muestra si la capa es visible o no (un ojo abierto indica que la capa es visible; un ojo cerrado indica que no lo es), y el icono de bloqueo muestra si la capa está bloqueada. No se pueden realizar cambios a una capa bloqueada
El flux mesura la taxa del flux de l' energia que passa a través de cada cm^‧ (o qualsevol unitat d' àrea) de la superfície d' un objecte a cada segon. El flux detectat dependrà de la distància de la font que irradia dita energia. Això es deu a que l' energia té que estendre' s per un cert volum d' espai abans d' abastar-nos. Assumim que tenim un globus imaginari que conté una estrella. Cada punt en el globus representa una unitat de l' energia emesa des de l' estrella. Inicialment, els punts en una àrea d' un cm^‧ estan a una proximitat propera l' un a l' altre i el flux (energia emesa per centímetre quadrat per segon) és alt. Després d' una distància " d ", el volum i l' àrea superficial del globus augmentarà causant que els punts es separin allunyant-se l' un de l' altre. En conseqüència, el nombre de punts (o energia) continguts en cm^‧ ha minvat segons l' il· lustració en la FiguraEl flujo mide el ritmo de paso de energía a través de cada cm^‧ (o unidad de área) de la superficie de un objeto cada segundo. El flujo detectado depende de la distancia desde la fuente que radia la energía. Esto es así porque la energía se dispersa en un volumen antes de llegar hasta nosotros. Supongamos un globo imaginario que envuelve una estrella. Cada punto en la superficie del globo representa una unidad de energía emitida por la estrella. Al principio los puntos en un área de ‧ cm^‧ están muy próximos entre sí y el flujo (energía emitida por centímetro cuadrado y por segundo) es alto. Si inflamos el globo a una distancia d, el volumen y el área superficial del globo aumentan haciendo que los puntos se separen unos de otros. Por tanto el número de puntos (o energía) en un cm^‧ decrece como se puede observar en la figura
L' entrada de menú Desa com... desarà el fitxer sobre el que esteu treballant amb un nom diferent. Apareixerà el diàleg Desa fitxer, i podreu escollir un nom i una localització. Després que haureu desat el fitxer amb Desa com..., estareu treballant en un fitxer nou. Per aclarir-ho una mica més, agafarem el següent exemple: Està treballant en un fitxer anomenat hola. txt que conté el text Hola mon!. Podeu usar l' entrada de menú Desa com... per a desar el fitxer amb un nom nou hola_ nou. txt. Afegiu el text Encantat de veure' t! al fitxer, i useu l' entrada de menú Desa per a desar els canvis. Ara, el fitxer hola_ nou. txt conté el text Hola mon! Encantat de veure' t!, mentre el fitxer hola. txt tan sols conté el text Hola mon!La entrada de menú Guardar como... guardará el archivo sobre el que está trabajando con un nombre diferente. Aparecerá el diálogo « Guardar archivo », y podrá escoger un nombre y una dirección. Después de que haya guardado el archivo con Guardar como..., estará trabajando en un nuevo archivo. Para aclarar esto un poco más, tomemos el siguiente ejemplo: Está trabajando en un archivo llamado hola. txt que contiene el texto « ¡Hola mundo! ». Puede utilizar la entrada de menú Guardar como... para guardar el archivo con un nombre nuevo nuevohola. txt. Añada el texto « ¡Encantado de verte! » al archivo, y utilice la entrada de menú Guardar para guardar estos cambios. Ahora, el archivo nuevohola. txt contiene el texto « ¡Hola mundo! ¡Encantado de verte! », mientras el archivo hola. txt contiene únicamente el texto « ¡Hola mundo! »
Les aplicacions & kde; estan construïdes sota el concepte acció. Les accions es poden activar de diverses maneres, habitualment a través de la barra de menú, de la barra d' eines o d' una drecera de teclat. Desa document és un exemple d' una acció. Si coneixeu el nom intern de l' acció és possible restringir-la. Quan una acció està restringida no apareixerà en la barra de menús o en la barra d' eines. El nom interno per a l' acció Desa document és action/file_ save. La infraestructura de blocat de seguretat també proveeix un conjunt de restriccions més abstractes que es poden usar per a deshabilitar la funcionalitat no coberta per una única acció. Un exemple és la restricció shell_ access que deshabilita totes les funcionalitats que ofereix a l' usuari l' accés a un intèrpret de comandaments & UNIXLas aplicaciones de & kde; están construídas bajo el concepto de la acción. Las acciones se pueden activar de varias formas, habitualmente a través de la barra de menú, de una barra de herramientas o de un acceso rápido de teclado. Guardar documento es un ejemplo de una acción. Si conoce el nombre interno de la acción es posible restringirla. Cuando una acción está restringida no aparecerá en la barra de menús o en la barra de herramientas. El nombre interno para la acción Guardar documento es action/file_save. La infraestructura del bloqueo de seguridad también proporciona un conjunto de restricciones más abstractas que se pueden utilizar para desactivar la funcionalidad no cubierta por una acción simple. Un ejemplo es la restricción shell_access que desactiva todas las funcionalidades que ofrece al usuario el acceso al intérprete de orden & UNIX
Una vegada instal· lat, aquest serà afegit a la llista de disponibles en el mòdul Estil en el & centrecontrol;. La pestanya Estil us permetrà seleccionar un estil d' estri des de la llista i configurar-lo si aquest disposa d' una característica Configura... Estils diferents disposen d' opcions diferents. Hi ha disponible una vista prèvia de l' estil seleccionat a la part baixa d' aquesta pestanya. La pestanya Efectes controla els efectes visuals per alguns dels estris com els desplegables o consells d' eina. La pestanya Barra d' eines ofereix algunes opcions quant a l' aparença de les barres d' einesUna vez que haya instalado un estilo de widget, se añadirá a la lista de los disponibles en el módulo Estilo del & kcontrolcenter;. La pestaña Estilo le permite seleccionar un estilo de widget de la lista y configurarlo si el estilo tiene un apartado Configurar... Los estilos diferentes tienen opciones diferentes. En la parte inferior de la pestaña podrá ver la vista previa para el estilo seleccionado. La pestaña Efectos controla diferentes efectos visuales para algunos widgets tales como listas desplegables y sugerencias. La pestaña Barra de herramientas le proporciona algunas opciones sobre el aspecto general de las barras de herramientas
El gestor de sessió de & kde; també restaura una de les sessions anteriors. Una sessió conté una col· lecció d' aplicacions així com informació especifica de l' aplicació que reflexa l' estat de l' aplicació en el moment en que es va desar la sessió. Les sessions es desen en el fitxer de configuració ksmserverrc que conté referències a la informació especifica de l' estat d' una aplicació. La informació especifica de l' estat d' una aplicació es desa en $ KDEHOME/share/config/session. La informació de l' estat de & kwin; conté la col· locació de les finestres de totes les aplicacions de la sessióEl administrador de sesión de & kde; también restaura una de las sesiones anteriores. Una sesión contiene una colección de aplicaciones así como información específica de la aplicación que refleja el estado de la aplicación en el momento en que se guardó la sesión. Las sesiones se almacenan en el archivo de configuración ksmserverrc que contiene referencias a la información específica del estado de una aplicación. La información específica del estado de una aplicación se guarda en $ KDEHOME/share/config/session. La información del estado de & kwin; contiene la colocación de las ventanas de todas las aplicaciones de la sesión
Usar barres d' eines és força simple. Quan feu clic sobre una icona per a un ítem o acció desitjada, pot succeir una d' aquestes tres possibilitats: L' element és inserit (opcionalment, amb un element de tanca); s' activa un diàleg d' element, permetent-vos omplir els atributs en un diàleg; o, per últim, s' activa una acció i fa quelcom amb ingeni sobre el fitxer o projecte actual. Si us trobeu fent quelcom avorrit o escrivint de forma redundant per a un element en particular, i el que esteu fent no està en & quantaplus;, el podeu afegir. Per a més informacióUsar barras de herramientas es bastante sencillo. Cuando hace clic sobre un icono para un elemento o acción deseada, puede suceder una de estas tres posibilidades: el elemento se inserta (opcionalmente, con un elemento de cierre). Se activa un cuadro de diálogo de elemento, permitiéndole rellenar los atributos en un cuadro de diálogo; o, por último, se activa una acción y hace algo ingenioso sobre el archivo o proyecto actual. Si se descubre haciendo algo tedioso o tecleando de forma redundante para un elemento en particular, y lo que está haciendo no está en & quantaplus;, puede añadirlo. Vea para más información
Quan un usuari pretén escriure un document, ja disposa d' una idea de com va a quedar el producte final. Si s' està escrivint una carta a un negoci, un document amb una sola columna, que ocupa tota la pàgina des de dalt fins abaix. I quan un usuari pretén escriure un article per a una organització local, pot voler un títol gran a sobre, i diverses columnes per a articles de notícies recentsCuando un usuario se sienta para escribir un documento, ya tiene una idea de cómo va a quedar el producto final. Si están escribiendo una carta a un negocio, un documento con una sóla columna, que ocupa toda la página desde arriba hasta abajo. Cuando un usuario se sienta para escribir un artículo para una organización local, sin embargo, puede querer un título grande arriba, y varias columnas para artículos de noticias recientes
La barra d' estat proveeix un resum del fitxer o carpeta font i destí sota comparació. La barra d' estat també informa el nombre de canvis trobats en el document actual i du la comptabilitat de les diferències que han estat aplicades. A més, la barra d' estat mostar una vista ràpida del nombre de documents que contenen diferències i el número del document que està seleccionat. Per exemple, una comparació sobre dues carpetes pot retornar ‧ fitxers amb diferències. El document actualment seleccionat seria el númeroLa barra de estado proporciona un resumen de los archivos o carpetas fuente y destino que se estén comparando. La barra de estado también informa del número de cambios encontrados en el documento actual y cuenta las diferencias que se hayan aplicado. Además la barra de estado muestra el número global de documentos que contienen diferencias y el número de documentos seleccionados de este conjunto. Por ejemplo, una comparación que se ejecuta sobre dos carpetas puede devolver ‧ archivos con diferencias. El documento seleccionado es el número ‧ de
Gairebé tot en el & kword; està en un marc. El text sempre està en un marc de text. Les imatges estan en marcs d' imatge. Les parts estan en marcs de parts. Un marc bàsicament és un rectangle que conté alguna part del vostre document. Els marcs es poden moure, redimensionar, esborrar, & etcCasi todo en & kword; es un marco. El texto siempre está en un marco de texto. Las imágenes están en marcos de imagen. Las partes están en marcos de partes. Un marco es básicamente un rectángulo que contiene alguna parte de su documento. Los marcos se pueden mover, redimensionar, borrar, etc
Aquí podeu configurar un full d' estils de l' usuari. Les opcions disponibles són tan sols un subconjunt de les instruccions que podeu afegir a un full d' estil i estan enfocades a persones amb visió reduïda, per a permetre als usuaris crear un full d' estils que faci més llegibles les pàgines web i els fitxers d' ajuda del & kdeAquí puede configurar una hoja de estilos del usuario. Las opciones disponibles son sólo un subconjunto de las instrucciones que se pueden añadir a una hoja de estilo, y están enfocadas a personas con minusvalías en la visión, para permitir a los usuarios crear una hoja de estilos que hace más legibles las páginas web y los archivos de ayuda de & kde
Per exemple, una longitud d' ona de lambda = ‧ metres suposats en la regió del radi de l' espectre electromagnètic i que tinga una freqüència de f = c/lamba = ‧ * ‧ m/s/‧ = ‧ MHz a on " c " és la velocitat de la llum. L' energia d' aquest fotó és E = h * v = ‧, ‧ * ‧^-‧ J s * ‧ Mhz = ‧, ‧ * ‧^-‧ julis. D' altra banda, la llum visible té longituds d' ona molt més curtes i a freqüències més altes. Un fotó que té una longitud d' ona de lamba = ‧ * ‧^-‧ metres (un fotó verdós) té una energia E = ‧, ‧ * ‧^-‧ julis que està per sobre d' un milió de vegades més alt que l' energia d' un fotó de ràdio. De manera similar, un fotó de la llum vermella (longitud d' ona lamba = ‧ nm) té menys energia que un fotó de la llum violeta (longitud d' ona lamba = ‧ nmPor ejemplo una longitud de onda lambda = ‧ metros está situada en la región radio del espectro electromagnético y tiene una frecuencia f = c/lamba = ‧ * ‧ m/s/‧ = ‧ MHz donde c es la velocidad de la luz. La energía de este fotón es E = h * v = ‧ * ‧^-‧ J s * ‧ Mhz = ‧ * ‧^-‧ Julios. Por otra parte, la longitud de onda de la luz visible es más corta y su frecuencia más alta. Un fotón con una longitud de onda lamba = ‧ * ‧^-‧ metros (Un fotón verdoso) tiene una energía E = ‧ * ‧^-‧ Julios que es mil millones más energético que la energía de un fotón radio. De modo similar un fotón de luz roja (longitude de onda lamba = ‧ nm) tiene menos eneria que un fotón de luz violeta (longitude de onda lamba = ‧ nm
Ara que sabem com personalitzar la decoració d' una finestra farem un cop d' ull a l' altra aspecte de l' escriptori: la safata del sistema. La safata del sistema és una àrea en la que una aplicació mostrarà una finestreta. S' usa per a mostrar informació de l' estat o un accés ràpid als comandaments. Una finestra que tingui un ítem en la safata del sistema per norma general desapareixerà de la barra de tasques quan es minimitzi usant la icona de la safata del sistema. Normalment les icones de la safata són especialment dissenyades com a part d' una aplicació, però junt amb la decoració de les finestres, & kde; proveeix una eina per a canviar això: ksystraycmdAhora que sabemos cómo personalizar la decoración de una ventana echaremos un vistazo a otro aspecto del escritorio: la bandeja del sistema. La bandeja del sistema es un área en la que una aplicación mostrará una ventanita. Se utiliza para proporcionar información del estado o un acceso rápido a las órdenes. Una ventana que tenga un elemento en la bandeja del sistema por norma general desaparecerá de la barra de tareas cuando se minimice utilizando el icono de la bandeja del sistema. Normalmente los iconos de la bandeja se diseñan especialmente como parte de una aplicación, pero junto con la decoración de las ventanas, & kde; proporciona una herramienta para cambiar esto: ksystraycmd
El & krita; ho pot fer per vosaltres: en el & krita;, un color no és (pràcticament) mi un conjunt de números, un per a cada canal de color; és un conjunt de números amb una informació adjuntada. I aquesta informació extra està continguda en un perfil, el vostre escàner té un perfil, la vostra càmara ha de tenir un perfil i la vostra pantalla té un perfil. Quan es passa informació de la imatge a la pantalla, es comproven els perfils i es computa el color correcte. Això pot causar una mica de lentitud, de tant en tant, però el resultat és que podeu treballar amb colors, per comptes dels tripleits RGB quasi sense sentit& krita; puede hacer esto por usted: en & krita;, un color nunca (o casi nunca) es simplemente una serie de números, uno para cada canal de colores. Es una serie de números con información codificada. Y la información extra está contenida en un perfil: su imagen tiene un perfil, su escáner tiene un perfil, su cámara debería tener un perfil y su pantalla tiene un perfil. Cuando pasa información de su imagen a su pantalla, se comprueban los perfiles y se tiene en cuenta el color adecuado. Esto puede provocar cierta ralentización, ahora y más tarde, pero el resultado es que puede trabajar con colores en lugar de con tripletes RGB casi sin significado
Cada ítem es mostra una per línia. Les columnes mostren si una alarma està establerta (és mostrarà una icona de campana per a indicar quina alarma està establerta), si es repeteix múltiples vegades (una icona de fletxes de reciclatge vol dir que un esdeveniment es repeteix), la informació de l' hora d' inici i de fi. Al passar el cursor per sobre d' un ítem apareix un consell amb informació detallada sobre l' ítemCada elemento se muestra en una línea. Las columnas muestran si una alarma está definida (se muestra un icono con una campana para indicar que la alarma está definida), si se repite varias veces (un icono con las flechas del reciclaje significa que un evento se repite), la información de la hora de comienzo y de finalización. Al pasar el cursor por encima de un elemento, aparece un consejo con información detallada sobre el elemento
Voleu saber si un píxel està seleccionat? Això és fàcil usant el mètode isSelected. Però selectedness no és una propietat binària d' un píxel, un píxel pot estar mig seleccionat, poc seleccionat o quasi completament seleccionada. Aquest valor també el podeu obtenir des de l' iterator. Les seleccions són de fet un dispositiu de dibuix de màscara amb un rang d' entre ‧ i ‧, on ‧ és completament deseleccionat i ‧ completament seleccionat. L' iterator té dos mètodes: isSelected () i selectedNess (). Els primer retorna true si hi ha un píxel seleccionat en qualsevol extensió (és a dir, els valor de màscara és més gran que ‧), l' altre returna el valor de màscara¿Quiere saber si un píxel está seleccionado? Pues es muy fácil. Utilice el método isSelected. Pero la selección no es una propiedad binaria del píxel, porque un píxel puede estar medio seleccionado, poco seleccionado o seleccionado casi por completo. Ese valor lo puede obtener del iterador. Las selecciones son realmente una máscara del dispositivo de pintura con un rango entre ‧ y ‧, siendo ‧ completamente deseleccionado y ‧ completamente seleccionado. El iterador tiene dos métodos: isSelected() y selectedNess(). El primero devuelve cierto si un píxel está seleccionado en algún grado (esto es, si el valor de la máscar es mayor que ‧), el otro devuelve el valor de la máscara
Al final, va prendre forma una iniciativa per a definir un nova industria comú i l' estàndard IETF. El Printer Working Group o PWG, una unió de fabricants de maquinari, programari i sistemes operatius, va crear un esborrany del nou Internet Printing Protocol, & IPP;. La versió ‧. ‧ de & IPP; ha estat aprovada per la IETF (Internet Engineering Task Force) com a un estàndard proposat i ara frueix del suport unànime en la industria a Europa, els Estats Units i el Japó. La majoria dels models d' impressores de xarxa actuals incorporen suport per a & IPP; junt amb el tradicional LPR/LPD o per a la impressió JetDirectAl final, tomo forma una iniciativa para definir un nuevo estándar entre la industria y la IETF. El « Printer Working Group » o PWG, una unión de fabricantes de hardware, software y sistemas operativos, creó un borrador del nuevo « Protocolo de impresión de Internet », & IPP;. La versión ‧ de & IPP; ha sido aprobada por la IETF (Grupo de tareas de ingeniería de Internet) como un estándar propuesto y ahora disfruta del soporte unánime en la industria de Europa, los Estados Unidos y Japón. La mayoría de los modelos de impresoras de red actuales incorporan soporte para & IPP; junto al tradicional LPR/LPD o a la impresión JetDirect
& Qt; és un conjunt molt sofisticat d' eines que proveeixen de tot el necessari per a construir una interfície d' usuari moderna. & Qt; està escrit en C++, permetent-vos així el desenvolupament orientat a objectes, el qual assegura l' eficiència i la reutilització del codi en un projecte de la mida i envergadura del & kde;. En la nostra opinió, no existeix un millor conjunt d' eines disponible per a sistemes & UNIX; i hauria estat un gran error l' haver construït el & kde; sobre una base que no fos la millor& Qt; es un entorno de programación muy sofisticado, dispone de todo lo necesario para crear modernas aplicaciones gráficas. Está desarrollado en C++ lo que permite un desarrollo orientado a objeto y una eficiente reutilización del código en & kde;. En nuestra opinión no existe un mejor entorno de desarrollo en la actualidad para plataformas & UNIX; y hubiese sido un grave error haber creado & kde; a partir de algo que no fuese lo mejor
El terme " controladors d' impressora ", emprat en el mateix sentit que a la plataforma & Microsoft; & Windows;, no és totalment aplicable a una plataforma Linux o & UNIX;. La funcionalitat del " controlador " sobre & UNIX; és subministrada per diversos components modulars treballant conjuntament. En el cor de tot plegat estan els " filtres ", que converteixen un cert format a un altre que puga entendre la impressora de destí. A la majoria de casos els filtres poden estar connectats en una completa " cadena " de filtrat, en la qual tan sols s' envia a la impressora el resultat de l' últim filtre. La vertadera transferència de dades per a la impressió, es fa a través d' un " receptor "El término « controladores de impresión », utilizado en el mismo sentido que en la plataforma & Microsoft; & Windows;, no es enteramente aplicable a las plataformas & UNIX;. La funcionalidad del « controlador » se suple en & UNIX; por diferentes componentes modulares que trabajan juntos. En el corazón de los controladores de impresión se encuentran los « filtros ». Los filtros convierten los archivos de impresión a partir del formato de entrada en otro formato que es aceptado por la impresora de destino. En algunos casos los filtros pueden estar conectados entre sí de forma « encadenada », de forma que el resultado de la última conversión es el que se envía a la impresora. La transferencia de la impresión al controlador está gestionada por el « motor »
Mostrando página 1. 19651 encontrado frases búsqueda de una frase Estats Units.Se encuentra en 12,224 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.