Las traducciones a español:

  • Estados Unidos   
    (Proper noun  m)

Frases similares en el diccionario de catalán español. (28)

Bandera dels Estats UnitsBandera de los Estados Unidos
Congrés dels Estats UnitsCongreso de los Estados Unidos
Constitució dels Estats UnitsConstitución de los Estados Unidos de América
Cort Suprema dels Estats UnitsCorte Suprema de los Estados Unidos
Cos de Marines dels Estats Units d’AmèricaCuerpo de Marines de los Estados Unidos
Declaració d’Independència dels Estats Units d’AmèricaDeclaración de Independencia de los Estados Unidos
Economia dels Estats UnitsEconomía de los Estados Unidos
El somni d’una nit d’estiuA Midsummer Night’s Dream
estats units d'amèricaestados unidos
Estats Units d'AmèricaEEUU; Estados Unidos; Estados Unidos de América; EE. UU.; E.E.U.U.
Estats Units d’AmèricaEstados Unidos; Estados Unidos de América; EEUU
Estats Units d’EuropaEstados Unidos de Europa
Exèrcit dels Estats Units d’AmèricaEjército de los Estados Unidos
Força Aèria dels Estats Units d’AmèricaFuerza aérea de los Estados Unidos
Gran Premi de l’est dels Estats UnitsGran Premio del este de los Estados Unidos
Gran Premi dels Estats UnitsGran Premio de los Estados Unidos
Gran Segell dels Estats UnitsSello de Estados Unidos
Guerra civil dels Estats UnitsGuerra Civil Estadounidense
Història dels Estats UnitsHistoria de los Estados Unidos
Inicia una sessió en estat...Iniciar sesión como
Llista de presidents dels Estats UnitsPresidente de los Estados Unidos
Open dels Estats Units de tennisAbierto de los Estados Unidos
partit demòcrata dels estats unitspartido demócrata de los estados unidos
Política dels Estats UnitsPolítica de los Estados Unidos
President de la Cambra de Representants dels Estats UnitsPresidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
President dels Estats UnitsPresidente de los Estados Unidos
Senat dels Estats UnitsSenado de los Estados Unidos
Vicepresident dels Estats UnitsVicepresidente de los Estados Unidos

Oraciones de ejemplo con "Estats Units", memoria de traducción

add example
La finestra de benvinguda us permetrà escollir el tipus d' exercici clicant en un dels botons. Aquests estan etiquetats amb el valor que s' haurà de deduir durant els exercicisLa ventana de bienvenida le permite elegir el tipo de ejercicio pinchando en uno de los botones. Los botones están etiquetados con el valor que deberá ser deducido durante los ejercicios
En un termini de dos mesos des de l ' acabament de l ' estada , el beneficiari haurà de justificar la beca m itjançant la documentació següent :En un plazo de dos meses desde la finalización de la estancia , el beneficiario deberá justificar la beca con la siguiente documentación :
KGpg-un entorn gràfic simple per al gpg El KGpg ha estat dissenyat per a fer que el gpg sigui més senzill d' usar. Hem intentat fer-lo el més segur possible. Esperem que el gaudiuKgpg-un sencillo entorno gráfico para gpg Kgpg ha sido diseñado para hacer que gpg sea más fácil de usar. He intentado hacerlo tan seguro como me ha sido posible. Espero que le guste
c.4 .3 ) Realitzar immediatament després de l ' estesa de sòl edàfic una sembra de protecció amb espècies herbàcies i subarbustives autòctones de la zona i adequades a les característiques ecològiques dels terrenys que cal restaurar .c.4.3 ) Realizar inmediatamente después del tendido de suelo edáfico una siembra de protección con especies he rbáceas autóctonas de la zona y adecuadas a las características ecológicas de los terrenos por restaurar .
a ) Actuacions d ' impermeabilització en punts d ' aigua de la xar xa bàsica que tenen capacitat d ' auto-abastament i estat situats en un perímetre de protecció prioritària .a ) Actuaciones de impermeabilización en puntos de agua de la red básica que tienen capacidad de auto-abastecimiento y estar situados en un perímetro de protección prioritaria .
La Convenció : un nou El mètodeutilitzat fins ara per revisar els tractats ha estat força criticat .La Convención : El métodoutilizado hasta el momento para revisar los Tratados ha recibidoun nuevo método , más numerosas críticas .
Aquestes obres consisteixen en la construcció d ' una planta depuradora de tipus biològic juntament amb la xarxa de sanejament , que tindrà una longitud total de 349 m i estarà formada per col · lectors de formigó armat amb un diàmetre interior de 400 mm .Estas obras consisten en la construcción de una planta depuradora de tipo biológ ico junto con la red de saneamiento , que tendrá una longitud total de 349 m y estará formada por colectores de hormigón armado con un diámetro interior de 400 mm .
d ) En el cas d ' execució d ' obres de més de 30.000 euros o en el cas de subministraments de béns d ' equip o prestació de serveis per empr eses de consultoria o assistència tècnica de més de 12.000 euros , tres ofertes , com a mínim , de diferents proveïdors , amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la pr estació del servei o per al lliurament del bé , tret que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d ' entitats que el subministrin o prestin o tret que la despesa s ' hagi efectuat amb anterioritat a la sol · licitud de l ' ajut .c ) Si es necesario , memoria justificativa de las desviaciones entre la actuación justificada y la inicialmente subvencionada .
El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s ' ha interposat recurs de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n ' hagi produït la desestimació presumpta perquè hagi transcor regut el termini d ' un mes , de conformitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4 / 1999 esmentada .El recurso contencioso administrativo no se podrá interponer si se ha interpuesto recu rso de reposición hasta que éste haya sido resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta porque haya transcurrido el plazo de un mes , de conformidad con los artículos 116.2 y 117.2 de la mencionada Ley 4/ 1999.
Els productes inclosos en aquesta subcategoria han d ' estar constituïts per un mínim de cautxú , fix at en pes .Los productos incluidos en esta subcategoría deben estar constituidos por un mínimo de caucho , fijado en peso .
Si la vostra aplicació està configurada per a que funcioni com a un Client Kolab de & kde;, això no serà necessari. El servidor Kolab‧ es pot encarregar de publicar la vostra informació de lliure/ocupat i en gestionarà l' accés per part dels altres usuarisSi su aplicación está configurada para que funcione como un Cliente Kolab de & kde;, no es necesario. El servidor Kolab‧ se puede preocupar de publicar su información de ocios y ocupaciones y gestionará el acceso para los demás usuarios
Fita 3 : se situa al Clot de Biure , en un talús , a uns vuitanta metres al nord-est del camí de Balsareny .Mojón 3 : se sitúa en el Clot de Biure , en un talud , a unos ochenta metros al noreste del camino de Balsareny .
Fita 12 : se situa a la divisòria d ' aigües de la Serra de Renyers , a uns vuitanta-cinc metres al nord-est de la casa de Cal Renyers .Mojón 12 : se sitúa en la divisoria de aguas de la Serra de Renyers , a unos ochenta y cinco metros al noreste de la casa de Cal Renyers .
Fita 3 : se situa a les Platges , a uns cinc metres del marge est del Dar ó Vell .Mojón 3 : se sitúa en Les Platges , a unos cinco metros del margen este del Daró Vell .
La jota és una música , un cant i una dansa de parella – tot i que també es pot ballar individualment – estesa per gran part de la península Ibèrica i les illes Balears i Canàries , així com per diferents punts de l ' Amèrica Llatina .La jota , en su
La situació actual de demanda de formació per part dels joves en situació d ' atur i les característiques específiques d ' aquest col · lectiu a l ' actualitat , ha experimentat un canvi important en referència al que hi havia amb anterioritat , principalment per dos grans motius : d ' una banda , l ' aparició de nous aprenentatges lligats a la irrupció de les noves tecnologies , la conscienciació social de la necessi tat de protegir el medi ambient i l ' aparició d ' una segona etapa de l ' estat del benestar amb l ' atenció a les persones com a objectiu principal .La situación actual de demanda de formación por parte de los jóvenes en situación de desempleo y las características específicas de este colectivo en la actualidad , ha experimentado un cambio importante en referencia al existente con anterioridad , principalmente por dos grandes motivos : por un lado , la aparición de nuevos aprendi zajes ligados a la irrupción de las nuevas tecnologías , la concienciación social de la necesidad de proteger el medio ambiente y la aparición de una segunda etapa del estado del bienestar con la atención a las personas como objetivo principal .
2.3 En el cas que se sol · liciti algun curs a l ' estranger , cal no haver gaudit de cap beca o estada a l ' estranger del Departament d ' Educació , o de l ' Acció Comenius 2.2.C , o de l ' Acció Grundtvig 3 de la segona fase del Programa Sòcrates , o del programa de mobilitat individual del Programa d ' Aprenentatge Permanent de la Unió Europea durant els cursos 2004-2005 , 2005-2006 o 2006-2007 .2.3 En caso de que se solicite algún curso en el extranjero , es necesario no haber disfrutado de ninguna beca o estancia en el extranjero del Departamento de Educación , o de la Acción Comenius 2.2.C , o de la Acción Grundtvig 3 de la segunda fase del Programa Sócrates , o del programa de movilidad individual del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea durante los cursos 2004-2005 , 2005-2006 o 2006-2007 .
Quan l' ombra de fons està activada, els documents que s' han visualitzat a la sessió actual tindran un fons ombrejat. Els documents més recents tenen una ombra més intensaCuando el sombreado de documentos está activo, los documentos que han sido vistos o editados durante la sesión actual tendrán un fondo sombreado. Los documentos más recientes tienen la sombra más fuerte
Quan un treballador , fent ús del seu del seu vehicle particular per raons de servei , patís un accident , i sempre que aquest no hagi estat conseqüència d ' una conducció negligent , temerària o sota els efectes de l ' alcohol o estupefaents , l ' Ajuntament es farà càrrec de les despeses no garantides per l ' assegurança del vehicle .Cuando un trabajador , haciendo uso de su vehículo particular por razones de servicio , sufr iera un accidente , y siempre que éste no haya sido consecuencia de una conducción negligente , temeraria o bajo los efectos del alcohol o estupefacientes , el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos no garantizados por el seguro del vehículo .
Les delegacions estan administrades per un delegat i un secretari .Las delegaciones estarán administradas por un delegado y un secretario .
Aquestes primeres matèries han d ' estar constituïdes per un mínim del 95 % de plàstic reciclat degudament identificat respecte al total en pes de material polimèric del producte .2.2.2 Subcategoría de productos de plástico reciclado .
La Comissió Deontològica estarà formada per cinc persones físiques col · legiades , dels quals un d ' ells , que actuarà com a president , serà escollit per la Junta de Govern d ' entre els seus membres ; els altres quatre membres de la Comissió seran escollits pels mateixos col · legiats no membres de la Junta de Govern que s ' interessin en formar part d ' aquesta .La Comisión Deontológica estará formada por cinco personas físicas colegiadas , de las cuales una de ellas , que actuará como presidente , será escogida por la Junta de Gobierno de entre sus miembros ; los otros cuatro miembros de la Comisión serán escogidos por los propios colegiados no miembros de la Junta de Gobierno que se interesen en formar parte de la misma .
A tots els treballadors afectats per aquest Conveni se ' ls han d ' abonar 2 pagues extraordinàries : una d ' estiu i una altra de Nadal , pagables el dia 15 de juliol , la d ' estiu , i el dia 15 de desembre , la de Nadal .A todos los trabajadores afectados por el presente Convenio se les abonarán 2 pagas extraordinarias : una de verano y otra de Navidad , pagaderas el día 15 de julio , la de verano , y el día 15 de diciembre , la de Navidad .
El dictament de conformitat del Parlament és indispensable , en endavant , per decidir sobre l ' adhesió de nous Estats membres , els acords d ' associació amb països tercers , la conclusió d ' acords internacionals , el procediment electoral uniforme per al Parlament Europeu , el dret de residència dels ciutadans de la Unió , l ' organització i els objectius dels fons estructurals i del Fons de Cohesió , com també les missions i competències del Banc Central Europeu .El dictamen conforme del Parlamento resulta indispensable a partir de ahora para decidir sobre la adhesión de nuevos Estados miembros , los acuerdos de asociación con terceros países , la celebración de acuerdos internacionales , el procedimiento electo ral uniforme para el Parlamento Europeo , el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión , la organización y objetivos de los fondos estructural es y del Fondo de Cohesión , así como las misiones y competencias del Banco Central Europeo .
Està tot llest per a iniciar una pàgina de prova d' impressora. Premeu el botó ProvaEstá listo para iniciar una página de prueba. Pulse el botón Prueba
Mostrando página 1. 151573 encontrado frases búsqueda de una frase Estats Units.Se encuentra en 30,672 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.