Las traducciones a español:

  • eso es harina de otro costal   
    (Noun  )

Frases similares en el diccionario de catalán español. (1)

Això són figues d’un altre paneres harina de costal

Oraciones de ejemplo con "Això són figues d'un altre paner", memoria de traducción

add example
a Bellaterra , amb una alternativa sostenible als mòduls prefabricats convencional s , ja que han utilitzat uns panells de fusta contralaminada que tenen un baix impacte ambiental , són fàcilment transportables , de molt ràpida execució i reutilitzables en un altre emplaçament .en Bellaterra , con una alternativa sostenible a los módulos prefabricados convencionales , ya que han utilizado unos paneles de madera contralaminada que tienen un bajo impacto ambiental , son fácilmente transportables , de muy rápida ejecución y reutilizables en otro emplazamiento .
El procediment excepcional que preveu l ' article 52 de la Llei d ' expropiació forçosa està jus tificat pel fet que les actuacions de referència són imprescindibles per escometre amb urgència els plans de descontaminació de les aigües residuals tant domèstiques com industrials assimilades a urbanes generades als municipis de Bellmunt del Priorat , la Figuera , Garcia , Gratallops , la Morera de Montsant , Paüls , Porrera , Tivenys , la Torre de l ' Espanyol , Vilalba dels Arcs , la Vilella Baixa , Vinebre , Xerta i Tortosa a les comarques del Baix Ebre , el Priorat , la Ribera d ' Ebre i la Terra Alta , ja que actualment s ' aboquen al medi sense tractament o amb un tractament insuficient .El procedimiento excepcional previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa está justificado por el hecho de que las actuaciones de referencia son imprescindibles para acometer con urgencia los planes de descontaminación de las aguas residuales tanto domésticas co mo industriales asimiladas a urbanas generadas en los municipios de Bellmunt del Priorat , La Figuera , Garcia , Gratallops , La Morera de Montsant , Paüls , Porrera , Tivenys , La Torre de l ' Espanyol , Vilalba dels Arcs , La Vilella Baixa , Vinebre , Xerta y Tortosa en las comarcas de El Baix Ebre , El Priorat , La Ribera d ' Ebre y La Terra Alta , ya que actualmente se vierten al medio sin tratamiento o con un tratamiento insuficiente .
Si està marcada, & kmail; podrà carregar imatges externes, fulls d' estil, & etc; des d' Internet quan estigui mostrant un missatge & html;. És altament recomanable el deixar aquesta opció desactivada (encara que això no tindrà efecte si tan sols veieu els missatges en text pla). Afegint referències externes als seus missatges, la gent pot enviar correu brossa (Spam) que podria detectar que esteu mirant el seu missatge. Tingueu present que aquesta opció no afectarà al & Java;, Javascript i als connectors-aquests sempre estan deshabilitats i no són permesos de cap maneraSi está marcado, & kmail; puede cargar imágenes, hojas de estilo externas, & etc; desde Internet cuando está viendo un mensaje & html;. Le recomendamos encarecidamente que deja esta opción sin activar (aunque no tenga efecto si sólo ve mensajes de texto). Al añadir referencias externas en su mensaje, la gente que le envíe spam (correo electrónico no deseado) puede detectar qué y cuándo ha visto cada cosa de su mensaje. Tenga en cuenta que esta opción no tiene efecto sobre & Java;, JavaScript y plugins-están completamente desactivados y no se pueden activar de ningún modo
Atès que la vaga afecta essencialment el desplaçament d ' usuaris entre municipis diferents , fonamentalment per motius de treball , comercials i d ' altra mena , dintre de la comarca d ' Osona i el seu centre de Vic , així com el desplaçament pels mateixos motius entre aquests centres de la comarca i la ciutat de Barcelona ; que malgrat l ' existència d ' un altre mitjà de transport públic com són els ferrocarrils de la Renfe , certs pobles queden allunyats del servei de ferrocarril , i per això es fa necessari el manteniment d ' uns serveis per a aquests , així com valorar la incidència del transport alternatiu , en la línia de Barcelona a Puigcerdà , quant al nombre de trens i la seva distribució durant el dia ;Considerando que la
Voleu saber si un píxel està seleccionat? Això és fàcil usant el mètode isSelected. Però selectedness no és una propietat binària d' un píxel, un píxel pot estar mig seleccionat, poc seleccionat o quasi completament seleccionada. Aquest valor també el podeu obtenir des de l' iterator. Les seleccions són de fet un dispositiu de dibuix de màscara amb un rang d' entre ‧ i ‧, on ‧ és completament deseleccionat i ‧ completament seleccionat. L' iterator té dos mètodes: isSelected () i selectedNess (). Els primer retorna true si hi ha un píxel seleccionat en qualsevol extensió (és a dir, els valor de màscara és més gran que ‧), l' altre returna el valor de màscara¿Quiere saber si un píxel está seleccionado? Pues es muy fácil. Utilice el método isSelected. Pero la selección no es una propiedad binaria del píxel, porque un píxel puede estar medio seleccionado, poco seleccionado o seleccionado casi por completo. Ese valor lo puede obtener del iterador. Las selecciones son realmente una máscara del dispositivo de pintura con un rango entre ‧ y ‧, siendo ‧ completamente deseleccionado y ‧ completamente seleccionado. El iterador tiene dos métodos: isSelected() y selectedNess(). El primero devuelve cierto si un píxel está seleccionado en algún grado (esto es, si el valor de la máscar es mayor que ‧), el otro devuelve el valor de la máscara
Els panells Línia exterior i Visualització prèvia donen una vista general de la presentració sencera. El panell Visualització prèvia té miniatures de cada diapositiva, i permet arrossegar-les per a canviar-ne l' ordre. El panell Línia exterior té un arbre jeràrquic de cada diapositiva, i dels objectes de dins de les diapositives. Igual que a la visualització prèvia, això permet seleccionar els objectes fàcilment, que poden estar coberts per d' altres o ser difícils d' agafar directament a la diapostivaLas zonas Esbozo y Vista preliminar le dan una idea del aspecto de su presentación al completo. La zona Vista preliminar proporciona miniaturas de cada diapositiva y le permite arrastrarlas y soltarlas para cambiar el orden. La zona Esbozo proporciona un árbol jerárquico de cada diapositiva y también de los objetos de cada diapositiva. Al igual que en la vista general, esto le permite seleccionar fácilmente objetos que puedan estar cubiertos por otros o que presenten dificultades para elegirlos directamente de la diapositiva
Tracta totes les galetes com a galetes de sessió. Les galetes de sessió són petites porcions de dades que es desen temporalment a la memòria de l' ordinador fins que sortiu o tanqueu totes les aplicacions que les usen. (p. ex. el navegador). Ben al contrari que les galetes normals, les galetes de sessió, mai no es desen al disc dur o cap altre suport d' emmagatzemament. NOTA: Si marqueu aquesta opció amb l' anterior s' anul· laran les polítiques de galetes per omissió i específiques de lloc. En canvi, això també incrementa la privacitat, ja que totes les galetes s' esborraran en finalitzar la sessió actualConsiderar todas las cookies como cookies de sesión. Las cookies de sesión son pequeñas partes de información que se almacenan temporalmente en la memoria del equipo hasta que se cierran todas las aplicaciones (p. e. el navegador de Internet) que las utilizando
La posició de la Lluna és probablement la més dificultosa de predir a alta precisió. Això es deu a que el seu moviment està força pertorbat per la Terra. També, atès que està molt propera, fins i tot els efectes més mínims que serien indetectables en cossos més distants són perfectament notables en la LlunaLa posición de la Luna es probablemente la más difícil de predecir con gran precisión. Esto se debe a que su movimiento está bastante perturbado por la Tierra. Además, al estar tan cerca, incluso efectos mínimos que serían indetectables en cuerpos más distantes, son perfectamente notables en la Luna
Fita 7 : se situa a la Figuera , enmig d ' una zona boscosa anomenada Pedrafita , a noranta-tres metres al nord d ' una línia d ' alta tensió , i al límit de propietats de Celia Prat Pavia , al terme de Biosca .Mojón 7 : se sitúa en La Figuera , en medio de una zona boscosa llamada Pedrafita , a noventa y tres metros al norte de una línea de alta tensión , y en el límite de propiedades de Celia Prat Pavia , en el término de Biosca .
.1 Aprovar definitivament el Pla especial per a l ' abastament d ' aigua en alta des de Figueres al centre penitenciari Puig de les Basses , en el terme municipal de Figueres , promogut i tramès per l ' Ajuntament de Figueres , supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d ' un text refós , per duplicat , verificat per l ' òrgan que ha atorgat l ' aprovació provisional de l ' expedient i degudament diligenciat , que incorpori les prescripcions següents :.1 Aprobar definitivamente el Plan especial para el abastecimiento de agua en alta desde Figueres al centre penitenciario Puig de les Basses , en el término municipal de Figueres , promovido y remitido por el Ayuntamiento de Figueres , supeditando la publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad a la presentación de un texto refundido , por duplicado , verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y debidamente diligenciado , que incorpore les siguientes prescripciones :
Sol · licitud per a la instal · lació d ' una estació de bombament en alta per a l ' abastament d ' aigua a Figueres , al terme municipal de Figueres , promoguda per Agència Catalana de l ' Aigua .Solicitud para la instalación de una estación de bombeo en alta para el abastecimiento de agua en Figueres , en el término municipal de Figueres , promovida por Agència Catalana de l ' Aigua .
Fita 8 : se situa a la Figuera , enmig d ' una zona boscosa anomenada Pedrafita , a cent metres al nord d ' una línia d ' alta tensió , i al límit de propietats de Celia Prat Pavia , al terme de Biosca .Mojón 8 : se sitúa en La Figuera , en medio de una zona boscosa llamada Pedrafita , a cien metros al norte de una línea de alta tensión , y en el límite de propiedades de Celia Prat Pavia , en el término de Biosca .
Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , groga amb una fulla de figuera verda nervada del camp , de proporcions 7 / 9 parts de l ' alt del drap , situada al centre .Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , amarilla con una hoja de higuera verde nervada del campo , de proporciones 7/ 9 partes de la largura del paño , situada en el centro .
Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , de color verd fosc en els dos pri mers terços verticals , amb una fulla de figuera blanca , d ' alçària 13 / 15 de la del drap i amplària 5 / 9 de la llargària del mateix drap al centre , i blanca en l ' últim terç , amb la creu plena patent i curvilínia vermella de l ' escut , de gruix 1 / 6 de l ' alçària del drap als extrems i 1 / 10 al centre .Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , de color verde oscuro en los dos primeros tercios verticales , con una hoja de higuera blanca , de altura 13/ 15 de la del paño y anchura 5/ 9 de la largura del mismo paño en el centro , y blanca en el último tercio , con la cruz llena patada y curvilínea roja del escudo , de grueso 1/ 6 de la altura del paño en los extremos y 1/ 10 en el centro .
L ' Agència Catalana de l ' Aigua , en data 13 de setembre de 2007 , ha dictat una Resolució que aprova l ' expedient d ' informació pú blica i tècnica i definitivament el Projecte constructiu de transvasament del rec Susanna al Manol , als termes municipals de Figueres i el Far d ' Empordà ( Alt Empordà ) , i la relació de béns i drets afectats per l ' execució d ' aquestes obres .La Agencia Catalana del Agua , fecha 13 de septiembre de 2007 , ha dictado una Resolución que aprueba el expediente de información pública y técnica y definitivamente el Proyecto constructivo de trasvase de la acequia Susanna al Manol , en los términos municipales de Figueres y El Far d ' Empordà ( Alt Empordà ) , y la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de estas obras .
Es crea per a cadascuna de les àrees bàsiques policials de Gironès-Pla de l ' Estany , Garrotxa , Selva Interior , Baix Empordà-La Bisbal , Baix Empordà-Sant Feliu , Selva Litoral , Alt Empordà-Figueres i Alt Empordà-Roses , de la Regió Policial Girona , un Negociat de Coordinació Administrativa .Se crea para cada una de las áreas básicas policiales de Gironès-Pla de l ' Estany , Garrotxa , Selva Interior , Baix Empordà-La Bisbal , Baix Empordà-Sant Feliu , Selva Litoral , Alt Empordà-Figueres y Alt Empordà-Roses , de la Región Policial Girona , un Negociado de Coordinación Administrativa .
Vistos el Projecte i l ' Estudi d ' impacte ambiental de la línia a 132 kV , entre la futura subestació Alt Empordà ( Figueres sud ) i la subestació Els Límits , i atesa la capacitat del medi , no es preveuen efectes negatius notables , irreversibles ni permanents sobre cap factor ambiental d ' alta sens ibilitat que puguin derivar en un impacte crític , i a proposta de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat , la Ponència Ambiental formula la de claració d ' impacte ambiental amb caràcter favorable condicionat al compliment de les mesures establertes a l ' Estudi d ' impacte ambiental , especialment les que fan referè ncia a la distribució dels suports i al disseny dels accessos , i les condicions addicionals que es fixen en aquest Acord .Vistos el Proyecto y el Estudio de impacto ambiental de la línea a 132 kV , entre la futura subestación Alt Empordà ( Figueres sur ) y la subestación Els Límits , y considerando la capacidad del medio , no se prevén efectos negativos notables , irreversibles ni permanentes sobre ningún factor ambiental de alta sensibilidad que puedan derivar en un impacto crítico , y a propuesta de la Dirección General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad , la Ponencia Ambiental formula la declaración de impacto ambiental con carácter favorable condicionado al cumplimiento de las medidas establecidas en el Estudio de impacto ambiental , especialmente las que se refieren a la distribución de los soportes y al diseño de los accesos , y las condiciones adicionales que se fijan en el presente Acuerdo .
.1 Donar conformitat al text refós del Pla especial per a l ' abastament d ' aigua en alta des de Figueres al centre penitenciari Puig de la Basses , en el terme municipal de Figueres , en compl iment de l ' acord d ' aprovació definitiva de data 19 de desembre de 2007 , amb el benentès que d ' acord amb l ' informe del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de data 15 de febrer de 2008 , l ' execució de les obres s ' hauran de fer sota control ar queològic , ja que el traçat transcorre en una zona d ' alta expectativa arqueològica ..1 Dar conformidad al texto refundido del Plan especial para el abastecimiento de agua en alta desde Figueres al centro penitenciario Puig de la Basses , en el término municipal de Figueres , en cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva de fecha 19 de diciembre de 2007 , con la condición que de acuerdo con el informe del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de fecha 15 de febrero de 2008 , la ejecución de las obras deberán hacerse bajo control arqueológico , ya que el trazado transcurre en una zona de alta espectativa arqueológica .
.1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per implantar un Centre d ' Hipoteràpia al Mas Alegret , polígon 6 , parcel · la 5 , d ' Aiguamúrcia , promogut per la senyora Sòn ia Romera Figuerla i tramès per l ' Ajuntament ..1 Aprobar definitivamente el Plan especial urbanístico para implantar un Centro de Hipoterápia al Mas Alegret , polígono 6 , parcela 5 , de Aiguamúrcia , promovido por la señora Sònia Romera Figuerla y remitido por el Ayuntamiento .
No obstant això , l ' alçada reguladora mínima exigible podrà ser de 2,6 metres i la superfície útil exigible podrà ser de 50 m2 en els establiments que s ' instal · lin dins el perímetre comprès entre el passeig del Ter , una part del carrer Rusiñol , el carrer del Vendrell , el carrer de l ' Alta Cortada , el carrer de Tras lo Mur , el carrer de Torelló , una part del carrer de Sant Pere , una part del passeig de Sant Joan , una part de la carretera d ' Olot , el carrer Bisbe Aguilar ; tal i com es presenta al plànol que s ' acompanya i que coincideix amb l ' àmbit de redacció del Pla especial del centre històric de Manlleu ; sempre que es compleixin simultàniament les condicions següents :No obstante , la altura reguladora mínima exigible podrá ser de 2,6 metros y la superficie útil exigible podrá ser de 50 m2 en los establecimientos que se instalen dentro del perímetro comprendido entre el paseo Ter , una parte de la calle Rusiñol , la calle El Vendrell , la calle Alta Cortada , la calle Tras lo Mur , la calle Torelló , una parte de la calle Sant Pere , una parte del paseo Sant Joan , una parte de la carretera Olot , la calle Bisbe Aguilar ; tal y como se presenta en el plano que se acompaña y que coincide con el ámbito de redacción del Plan especial del centro histórico de Manlleu ; siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones :
Això ens porta cap a un altre tema interessant: en la majoria dels llocs, podreu fer clic al & BDR; per a que aparegui un menú de context amb seleccions que s' aplicaran a l' ítem al que heu fet clic. Pel que sinó sabeu que fer-ne és una bona idea el provar el tercer botó del ratolí a sobre de quelcom. Fins i tot el fons dels escriptoris disposen d' un menú d' aquest tipus!Esto nos lleva a otro interesante tema: En algunos lugares, podrá pulsar el botón derecho del ratón para mostrar un menú contextual con las elecciones que es posible aplicar a ese elemento. Por tanto, siempre resulta interesante probar el tercer botón sobre algo que no sepa que hacer con ello ¡incluso el fondo del escritorio tiene este menú!
No obstant això , en el supòsit de quedar vacants o desertes les beques d ' una modalitat , aquestes podr an passar a incrementar el nombre de les beques de l ' altre modalitat , però en tot cas mai podran superar l ' import tot al màxim de la despesa destinada a aquesta convocatòria .No obstante , en el supuesto de quedar vacantes o desiertas las becas de una modalidad , éstas podrán pasar a incrementar el número de las becas de la otra modalidad , pero en todo caso nunca podrán superar el importe total máximo del gasto destinado a esta convocatoria .
Això hauria de fer que se us presenti el nou i relluent escriptori & kde;. Ara podreu començar a explorar el meravellós món del & kde;. En el cas de que desitgeu llegir una mica de documentació, hi ha una guia disponible altament recomanada Introducció al KDE. A més, totes les aplicacions disposen d' ajuda en línia via el menú d ' AjudaDeberá tener esto presente con los escritorios & kde; recién instalados. Ahora puede comenzar a explorar el maravilloso mundo de & kde;. En el caso de que quiera leer primero más documentación, está disponible la Guía de inicio rápido que es muy recomendable. Además, cada aplicación tiene una ayuda en línea disponible a través del menú ayuda
No obstant això , i previ acord amb els delegats sindi cals , l ’ Ajuntament podria organitzar la rotació dels llocs de treball dintre de l ’ Administració a fi i efecte que en cas que qualsevol treballador / a hagi d ’ absentar-se del seu lloc de treball , aquest pugui ser cobert per un altre treballador / a per així no perjudicar el funcionament del servei de l ’ Administració davant el ciutadà .Competencias de los delegados de personal
Podreu fer això tenint dues instàncies del & konqueror; una mostrant la carpeta des de la que voleu copiar i l' altra mostrant la carpeta de destí. Situeu el punter del ratolí a sobre de l' ítem que voleu copiar o moure, llavores, mantenint premut el & BER;, arrossegueu-lo cap a un lloc buit en la carpeta de destí. Deixeu anar el botó i se us presentarà un menú amb les possibilitats Copia o Mou. Assegureu-vos de deixar l' ítem en una àrea buida de la vista de la carpeta de destí-el deixar-lo a sobre d' un altre nom de fitxer o icona podria causar problemesPuede hacer esto teniendo dos instancias de & konqueror; una mostrando la carpeta desde la que quiere copiar, y la otra mostrando la carpeta de destino. Coloque el puntero del ratón sobre el elemento que desea copiar o mover, y después, manteniendo el & LMB; pulsado, « arrástrelo » a un lugar vacío en la carpeta de destino. Suelte el botón y se le presentará un menú con las posibilidades Copiar o Mover. Asegúrese de « soltar » el elemento en un área vacía de la vista de la carpeta de destino-soltándolo encima de otro nombre de archivo o icono puede originar problemas
Mostrando página 1. 152006 encontrado frases búsqueda de una frase Això són figues d'un altre paner.Se encuentra en 13,852 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.