Las traducciones a español:

  • eso es harina de otro costal   
    (Noun  )

Frases similares en el diccionario de catalán español. (1)

Això són figues d’un altre paneres harina de costal

Oraciones de ejemplo con "Això són figues d'un altre paner", memoria de traducción

add example
Voleu saber si un píxel està seleccionat? Això és fàcil usant el mètode isSelected. Però selectedness no és una propietat binària d' un píxel, un píxel pot estar mig seleccionat, poc seleccionat o quasi completament seleccionada. Aquest valor també el podeu obtenir des de l' iterator. Les seleccions són de fet un dispositiu de dibuix de màscara amb un rang d' entre ‧ i ‧, on ‧ és completament deseleccionat i ‧ completament seleccionat. L' iterator té dos mètodes: isSelected () i selectedNess (). Els primer retorna true si hi ha un píxel seleccionat en qualsevol extensió (és a dir, els valor de màscara és més gran que ‧), l' altre returna el valor de màscara¿Quiere saber si un píxel está seleccionado? Pues es muy fácil. Utilice el método isSelected. Pero la selección no es una propiedad binaria del píxel, porque un píxel puede estar medio seleccionado, poco seleccionado o seleccionado casi por completo. Ese valor lo puede obtener del iterador. Las selecciones son realmente una máscara del dispositivo de pintura con un rango entre ‧ y ‧, siendo ‧ completamente deseleccionado y ‧ completamente seleccionado. El iterador tiene dos métodos: isSelected() y selectedNess(). El primero devuelve cierto si un píxel está seleccionado en algún grado (esto es, si el valor de la máscar es mayor que ‧), el otro devuelve el valor de la máscara
El flux mesura la taxa del flux de l' energia que passa a través de cada cm^‧ (o qualsevol unitat d' àrea) de la superfície d' un objecte a cada segon. El flux detectat dependrà de la distància de la font que irradia dita energia. Això es deu a que l' energia té que estendre' s per un cert volum d' espai abans d' abastar-nos. Assumim que tenim un globus imaginari que conté una estrella. Cada punt en el globus representa una unitat de l' energia emesa des de l' estrella. Inicialment, els punts en una àrea d' un cm^‧ estan a una proximitat propera l' un a l' altre i el flux (energia emesa per centímetre quadrat per segon) és alt. Després d' una distància " d ", el volum i l' àrea superficial del globus augmentarà causant que els punts es separin allunyant-se l' un de l' altre. En conseqüència, el nombre de punts (o energia) continguts en cm^‧ ha minvat segons l' il· lustració en la FiguraEl flujo mide el ritmo de paso de energía a través de cada cm^‧ (o unidad de área) de la superficie de un objeto cada segundo. El flujo detectado depende de la distancia desde la fuente que radia la energía. Esto es así porque la energía se dispersa en un volumen antes de llegar hasta nosotros. Supongamos un globo imaginario que envuelve una estrella. Cada punto en la superficie del globo representa una unidad de energía emitida por la estrella. Al principio los puntos en un área de ‧ cm^‧ están muy próximos entre sí y el flujo (energía emitida por centímetro cuadrado y por segundo) es alto. Si inflamos el globo a una distancia d, el volumen y el área superficial del globo aumentan haciendo que los puntos se separen unos de otros. Por tanto el número de puntos (o energía) en un cm^‧ decrece como se puede observar en la figura
Els panells Línia exterior i Visualització prèvia donen una vista general de la presentració sencera. El panell Visualització prèvia té miniatures de cada diapositiva, i permet arrossegar-les per a canviar-ne l' ordre. El panell Línia exterior té un arbre jeràrquic de cada diapositiva, i dels objectes de dins de les diapositives. Igual que a la visualització prèvia, això permet seleccionar els objectes fàcilment, que poden estar coberts per d' altres o ser difícils d' agafar directament a la diapostivaLas zonas Esbozo y Vista preliminar le dan una idea del aspecto de su presentación al completo. La zona Vista preliminar proporciona miniaturas de cada diapositiva y le permite arrastrarlas y soltarlas para cambiar el orden. La zona Esbozo proporciona un árbol jerárquico de cada diapositiva y también de los objetos de cada diapositiva. Al igual que en la vista general, esto le permite seleccionar fácilmente objetos que puedan estar cubiertos por otros o que presenten dificultades para elegirlos directamente de la diapositiva
Si està marcada, & kmail; podrà carregar imatges externes, fulls d' estil, & etc; des d' Internet quan estigui mostrant un missatge & html;. És altament recomanable el deixar aquesta opció desactivada (encara que això no tindrà efecte si tan sols veieu els missatges en text pla). Afegint referències externes als seus missatges, la gent pot enviar correu brossa (Spam) que podria detectar que esteu mirant el seu missatge. Tingueu present que aquesta opció no afectarà al & Java;, Javascript i als connectors-aquests sempre estan deshabilitats i no són permesos de cap maneraSi está marcado, & kmail; puede cargar imágenes, hojas de estilo externas, & etc; desde Internet cuando está viendo un mensaje & html;. Le recomendamos encarecidamente que deja esta opción sin activar (aunque no tenga efecto si sólo ve mensajes de texto). Al añadir referencias externas en su mensaje, la gente que le envíe spam (correo electrónico no deseado) puede detectar qué y cuándo ha visto cada cosa de su mensaje. Tenga en cuenta que esta opción no tiene efecto sobre & Java;, JavaScript y plugins-están completamente desactivados y no se pueden activar de ningún modo
Els meta contactes són una de les característiques de & kopete; que tindran sentit una vegada entengueu el que són. Mentre això succeeix, haureu de tenir paciència. Bàsicament són una manera d' obtenir contactes en una xarxa (com MSN) i enllaçar-lo a l' altra en una xarxa diferent. Això és molt pràctic quan la gent disposa de comptes en diferents xarxes i podreu parlar amb aquesta sense necessitat de conèixer a quin compte han entrat. També us permetrà assignar nom als vostres meta-contactes que no seran modificats quan la gent canviï de nom o de compte, el qual és molt pràctic si disposeu de contactes que insisteixen en configurar el seu àlies de MSN amb coses com =EF=‧ALos meta contactos son una de las funcionalidades de & kopete; que tendrán sentido una vez que comprenda lo que son. Mientras ésto sucede, deberá tener paciencia. Son básicamente una forma de obtener contactos en una red (como MSN) y enlazarlo a otro contacto en una red diferente. Esto es muy práctico cuando la gente tiene cuentas en diferentes redes y puede charlar con ellos sin necesitar saber en qué cuenta se han incluído. También le permitirá asignar nombre a sus meta-contactos que no se modificarán cuando la gente cambia de nombre o de cuenta, lo que es muy práctico si tiene contactos que insisten en configurar su apodo de MSN con cosas como « =EF=‧A »
La trompa de buit té dos tubs d' entrada i un altre de sortida, i consisteix bàsicament en dos tubs un dins de l' altre. A l' entrada d' aigua, un doll d' aigua a pressió es fa sortir a través d' una tovera cap a un tub un xic més gran. D' aquesta forma, el doll d' aigua s' emporta aire o fluid de la segona entrada. Aquest efecte és causat per la pressió negativa en un fluid en moviment. Per tant, aquesta és una aplicació de l' anomenada ' paradoxa hidrodinàmica ', que afirma que els objectes propers a fluids en moviment són xuclats enlloc d' ésser expulsatsLa trompa de vacío tiene dos tubos de entrada y uno de salida, y consiste básicamente en un par de tubos que están introducidos uno dentro del otro. En la entrada de agua, un chorro de agua sale disparado por acción de la presión a través de una boquilla hasta otro tubo un poco mayor. De este modo, el chorro de agua extrae el aire o el fluido de la segunda entrada. Esto es causado por la presión negativa de un fluido en rápido movimiento. Así, este aparato es una aplicación de la paradoja hidrodinámica, que dice que los objetos cercanos a fluidos en movimiento son aspirados en lugar de ser empujados
Si obriu un fitxer de codi font de C++, un fitxer font de & Java; i un fitxer HTML en & kate; podreu comprovar que tot i que els formats són diferents, i per tant les paraules que reben un tractament especial també són diferents, els colors usats són els mateixos. Això es deu a que & kate; te una llista per omissió d' estils per omissió, que s' empren en les definicions de sintaxi individualsSi abre un archivo de código fuente de C++, un archivo fuente de & Java; y un archivo HTML en & kate; podrá comprobar que aunque los formatos son diferentes, y por lo tanto las palabras que reciben un tratamiento especial también son diferentes, los colores utilizados son los mismos. Esto es debido a que & kate; tiene una lista predefinida de estilos predeterminados, que se emplean en las definiciones de sintaxis individuales
El sistema de coordenades horitzontal utilitza l ' horitzó local de l' observador com a pla fonamental. Això divideix convenientment el cel en un hemisferi superior que podeu veure i un hemisferi inferior que romandrà ocult (darrera de la mateixa Terra). El pol de l' hemisferi superior s' anomena zenit. El pol de l' hemisferi inferior s' anomena nadir. L' angle d' un objecte per sobre o per sota de l' horitzó s' anomena altitud (Alt per abreujar). L' angle d' un objecte al voltant de l' horitzó (mesurat des del punt nord, cap a l' est) s' anomena azimut. El sistema de coordenades horitzontal també és conegut com a sistema de coordenades Alt/AzEl sistema de coordenadas horizontal utiliza el horizonte local del observador como plano fundamental. Esto divide convenientemente el cielo en un hemisferio superior que puede ser visto, y un hemisferio inferior que permanece oculto (detrás de la propia Tierra). El polo del hemisferio superior se denomina cénit. El polo del hemisferio inferior es el llamado nadir. El ángulo de un objeto por encima o por debajo del horizonte se denomina elevación (el para abreviar). El ángulo de un objeto alrededor del horizonte (medido desde el norte, hacia el este) se llama acimut. El sistema de coordenadas horizontal también es conocido como sistema de coordenadas altoacimutal
El que es veu sobre una full de paper gairebé sempre és una imatge de trama. Tot i que el vostre cervell us suggereixi que el que els vostres ulls veuen és una línia: Agafeu una bona lupa i descobrireu cents de petits punts... (un exemple del contrari són les línies que han estat dibuixades per un traçador). Y això és tot el que els motors de dibuix de les impressores actuals són capaces de posar sobre el paper: Simples punts de diferents colors, mides i resolucions, per a composar una imatge de pàgina completa en base a diferents patrons de mapes de bitsLo que se ve en una hoja de papel es casi siempre una « imagen de trama ». Aunque su cerebro le sugiera que lo que sus ojos ven es una línea: coja una buena lupa y descubrirá cientos de pequeños puntos... (un ejemplo de lo contrario son las líneas que han sido dibujadas por un trazador). Y eso es todo lo que los « motores de dibujo » de las impresoras actuales son capaces de poner sobre el papel: simples puntos de diferentes colores, tamaños y resoluciones, para componer una « imagen de página » completa en base a diferentes patrones de mapas de bits
En la caixa informativa a la part superior de la finestra principal de & ktouch; podeu veure el nivell actual a l' esquerra. Els petits botons situats a la dreta us permeten canviar els nivells manualment. Normalment això es fa automàticament (més sobre això en la secció Opcions d' entrenament). La caixa informativa de la dreta mostra un text amb una informació breu sobre el nivell. Normalment us dona una llista de caràcters que són nous en aquest nivell. Les dues caixes centrals mostren la vostra velocitat de mecanografiat actual (en caràcters per minut) i la vostra correcció. Aquests valors són les estadístiques de nivell i sempre que inicieu un nou nivell aquests valors es tornaran a iniciar. De tota manera, el programa recordarà les vostres estadístiques anteriors (consulteu la secció Estadístiques en & ktouchEn el cuadro de información & ktouch; situado en la parte superior de la ventana principal puede ver el nivel actual a la izquierda. Los botones pequeños situados a la derecha le permiten cambiar los niveles manualmente. Normalmente ésto se hace automáticamente (más sobre ésto en la sección Opciones de entrenamiento). El cuadro de información de la derecha muestra un texto con una información breve sobre el nivel. Normalmente le proporciona una lista de caracteres que son nuevos en este nivel. Los dos cuadros centrales muestran su velocidad de mecanografiado actual (en caracteres por minuto) y su corrección. Estos valores son las estadísticas de nivel y siempre que inicie un nuevo nivel estos valores se reinician. Sin embargo, el programa recordará sus estadísticas anteriores (vea la sección estadísticas en & ktouch
Useu això per a especificar el rendiment de la vostra connexió. Tingueu en compte que haureu de seleccionar la velocitat de l' enllaç més lent-encara que tingueu una connexió molt ràpida, això no us ajudarà si l' ordinador remot usa un mòdem lent. El fet d' escollir una qualitat massa alta pot resultar en uns temps de resposta molt lents. Escollir una qualitat massa baixa pot incrementar les latències en connexions ràpides i resulta en una baixa qualitat de la imatge, especialment en el mode ' Baixa qualitat 'Use ésto para especificar el rendimiento de su conexión. Dese cuenta de que debe seleccionar la velocidad del enlace más lento-incluso si usted tiene una conexión muy rápida no le ayudará el que el ordenador remoto use un módem lento. Elegir una calidad excesivamente alta puede hacer que los tiempos de respuesta sean más lentos. Elegir una calidad menor incrementara las latencias en conexiones rápidas y será causa de imágenes de menor calidad, especialmente en el modo de 'Baja calidad '
Quan aquesta opció està activada, un usuari accedirà automàticament, quan la seva sessió sigui interrompuda per una petada del servidor X; tingueu en compte que això pot obrir un forat de seguretat: si useu un altre bloquejador de pantalla diferent del que està integrat a l' escriptori KDE, això podria fer possible trampejar una pantalla bloquejada amb una contrasenyaCuando esta opción está activada, un usuario accederá automáticamente, cuando su sesión es interrumpida por una caída del servidor X. Advierta, que esto puede abrir un agujero de seguridad: si utiliza un bloqueador de pantalla distinto del que está integrado en el escritorio de KDE puede que use un método que evite la contraseña que desbloquee la pantalla
Això és estàndard per al & koffice;: podeu crear un nou document, escolliu un document d' entre els vostres fitxers o seleccioneu un document que ja heu obert en una sessió prèvia. Tenim un grapat de plantilles aquí, ordenades per model de color. El & krita; és una aplicació molt flexible i pot manegar molts tipus diferents d' imatges: CMYK imatges per a impressores, RGB imatges per al web, RGB imatges amb profunditats altes de canal per a fotògrafs, imatges d' aquarel· la per a pintors i més. Per ara, escolliu Document personalitzat. Això us permetrà veure la caixa de diàleg Nova imatgeEs un cuadro estándar para & koffice;: puede crear un documento nuevo, seleccionar un documento de entre sus archivos o seleccione un documento que haya abierto en una sesión anterior. Aquí dispone de muchas plantillas, ordenadas por modelo de color. & krita; es una aplicación muy flexible y puede gestionar muchos tipos distintos de imágenes. Imágenes CMYK para impresión, RGB para la web, RGB para fotógrafos con grandes profundidades de canales, acuarelas para los pintores y muchos más. Por ahora, puede seleccionar Documento personalizado. Con ello, conseguiremos ver el diálogo Imagen nueva
Ara que sabem com personalitzar la decoració d' una finestra farem un cop d' ull a l' altra aspecte de l' escriptori: la safata del sistema. La safata del sistema és una àrea en la que una aplicació mostrarà una finestreta. S' usa per a mostrar informació de l' estat o un accés ràpid als comandaments. Una finestra que tingui un ítem en la safata del sistema per norma general desapareixerà de la barra de tasques quan es minimitzi usant la icona de la safata del sistema. Normalment les icones de la safata són especialment dissenyades com a part d' una aplicació, però junt amb la decoració de les finestres, & kde; proveeix una eina per a canviar això: ksystraycmdAhora que sabemos cómo personalizar la decoración de una ventana echaremos un vistazo a otro aspecto del escritorio: la bandeja del sistema. La bandeja del sistema es un área en la que una aplicación mostrará una ventanita. Se utiliza para proporcionar información del estado o un acceso rápido a las órdenes. Una ventana que tenga un elemento en la bandeja del sistema por norma general desaparecerá de la barra de tareas cuando se minimice utilizando el icono de la bandeja del sistema. Normalmente los iconos de la bandeja se diseñan especialmente como parte de una aplicación, pero junto con la decoración de las ventanas, & kde; proporciona una herramienta para cambiar esto: ksystraycmd
Si useu una aplicació o eina molt sovint, potser desitjareu poder-hi accedir més ràpidament. En aquest cas, es pot afegir una única aplicació o tot un submenú al & kmenu;, com a un botó de ràpid accés. Si desitgeu abastar directament una aplicació a través d' un botó de ràpid accés, feu clic amb el & BDR; sobre un espai buit al plafó o sobre la icona & kmenu;. Si voleu que l' aplicació & kfind; sigui iniciat a través d' un botó d' inici seleccioneu Menú K Menú plafó Afegeix Botó Cerca fitxers (això vol dir que primer haureu de fer clic en el & kmenu;, per a llavores seleccionar el Menú plafó, amb la fletxa a la dreta indicant que apareixerà un altre menú. En aquest, seleccioneu Afegeix, i després Botó, i en el següent submenú, Cerca fitxersSi utiliza una aplicación o una herramienta con mucha frecuencia, querrá tener un acceso más rápido a ella. En este caso, puede añadir una aplicación individual o un menú completo del & kmenu;, como un botón especial de inicio en el panel. Si desea que la aplicación & kfind; se inicie a través de un botón de inicio seleccione menú K Menú panel Añadir Botón Buscar archivos (esto significa que primero debería pulsar en el & kmenu;, a continuación seleccione el Menú panel, con la flechita a la derecha indicativa de que aparecerá otro menú. En este menú seleccione Añadir, a continuación Botón, y en el siguiente submenú, Buscar archivos
La idea darrera de les capes és bastant simple. Com suggereix el nom, les capes estan una a sobre de l' altra, i totes juntes conformen la pila de capes. La imatge final resultant és la que veieu quan mireu la pila des de dalt a baix. Això vol dir que normalment les capes de dalt de la imatge tindran més o menys transparència, ja que no podeu mirar a través d' una capa que no tingui transparència. (El & krita; treballa amb opacitat per comptes de transparència. Una capa que sigui ‧ % opaca, és ‧ % transparent, i viceversa.) Una capa més alta de la pila s' aplica després que una baixa. Per exemple, si la vostra imatge té quatre capes, numerades d' ‧ (la més baixa) a ‧ (la més alta), l' efecte que la número ‧ afegeix a la imatge s' aplica al resultat de l' aplicació de les capes ‧ aLa idea que hay detrás de las capas es bastante simple. Como su propio nombre sugiere, las capas se almacenan unas encimas de las otras, y en conjunto forman una pila. La imagen final resultante es la que vería mirando la pila desde arriba hasta abajo. Esto significa que normalmente las capas superiores de la imagen tienen más o menos transparencia, porque no se puede mirar a través de una capa que no tenga transparencia (krita; trabaja con opacidad en lugar de con transparencia. Una capa ‧ % opaca es ‧ % transparente y viceversa). Una capa por encima en la pila se representa posteriormente a una inferior. Por ejemplo, si su imagen consta de cuatro capas, numeradas del ‧ (la más baja) al ‧ (la más alta), el efecto que añade a la imagen la capa número ‧ muestra el resultado de aplicar las capas de la ‧ a la
Traceu la corba de l' altitud del Sol. Assegureu-vos de que la localització geogràfica no estiga a prop de l' equador. Canvieu la data a alguna hora en el mes de juny i llavores una altra vega a una en el mes de gener. Podreu observar fàcilment perque tenim estacions; a l' hivern, el Sol està sobre l' horitzó durant menys temps (els dies són més curts) i la seva altitud mai és gaire altaDibuje la curva de altura del Sol. Asegúrese que la posición geográfica no está cerca del ecuador. Cambie la fecha a algún momento cercano a Junio, y después de nuevo a Enero. Puede ver fácilmente porque tenemos estaciones; en invierno el Sol está por encima del horizonte menos tiempo (en el hemisferio Norte), los días son más cortos, y la altura nunca es muy grande
Interpola el RGB com a quatre colorsPer defecte, s' assumeix que tots els píxels verds són el mateix. Si els píxels verds de les files parells són més sensibles a la llum ultraviolada que els de les files senars, aquesta diferència provoca un patró mallat a la sortida; usant aquesta opció això es resol amb una pèrdua de detall mínima. Resumint, aquesta opció desenfoca una mica la imatge, però elimina el patró mallat ‧x‧ amb un mètode de qualitat VNG o amb un mètode imbricat de qualitat AHDInterpolar el RGB como cuatro colores. De manera predeterminada se asume que todos los puntos verdes son lo mismo. Si los puntos verdes de las líneas pares fuesen más sensibles a la luz ultravioleta que los de las lineas impares esta diferencia causa un patrón reticular en el resultado; si se usa esta opción, se resuelve el problema con una mínima pérdida de detalle. En resumen, esta opción borra la imagen un poco, pero elimina los falsos patrones en malla ‧x‧ con el método de calidad VNG o los laberintos con el método AHD
Amb la funció Estat de la matèria podeu escollir una temperatura i veure l' estat de cada element a dita temperatura. Així podeu visualitzar amb facilitat, per exemple, quants i quins elements són sòlids a una determinada temperatura. D' aquesta manera podreu aprendre que gairebé tots són sòlids a temperatures molt baixes, i que la majoria són líquids (o fins i tot gasosos) a altes temperaturesCon la función sobre el estado de la materia puede elegir una temperatura y ver el estado de cada elemento a dicha temperatura. Así puede visualizar fácilmente, por ejemplo, cuántos y qué elementos son sólidos a determinada temperatura. De este modo notará que casi todos son sólidos a temperaturas muy bajas, y que la mayoría son líquidos (o incluso gaseosos) a temperaturas altas
El temps sideral és molt útil per a determinar a on estan les estrelles en un moment concret. El temps sideral divideix una rotació completa de la Terra en ‧ hores siderals; igualment, el mapa del cel està dividit en ‧ hores d ' ascensió recta. Això no és una coincidència, el temps sideral local (TSL) indica l' ascensió recta del cel que està passant en aquest moment el meridià local. Així que, si una estrella té una ascensió recta de ‧h ‧m ‧s, estarà en el meridià a la TSL=‧: ‧: ‧. Més generalment, la diferència entre la AR d' un objecte i el temps sideral local indica la distancia que hi ha des de l' objecte fins al meridià. Per exemple, el mateix objecte a TSL=‧: ‧: ‧ (una hora sideral més tard), estarà a una hora d' ascensió recta a l' oest del meridià, el que són ‧ graus. Aquesta distància angular des del meridià és el que s' anomena l ' angle horari de l' objecteEl tiempo sidereo es muy útil para determinar la posición de las estrellas en un momento concreto. El tiempo sidereo divide una rotación completa de la Tierra en ‧ horas sidereas; igualmente, el mapa del cielo está divido en ‧ horas de ascensión recta. Esto no es una coincidencia, el tiempo sideral local (TSL) indica la ascensión recta del cielo que está cruzando en ese momento el meridiano local. Así que, si una estrella tiene una ascensión recta de ‧h ‧m ‧s, estará en el meridiano a TSL=‧:‧. De forma más general, la diferencia entre la AR de un objeto y el tiempo sidereo local indica la distancia que hay desde el objeto hasta el meridiano. Por ejemplo, el mismo objeto en TSL=‧:‧ (una hora siderea más tarde), está a una hora de ascensión recta al oeste del meridiano, lo que son ‧ grados. Esta distancia angular desde el meridiano es lo que se llama el ángulo horario del objeto
El diagrama de corba té un fons tipus histograma que us mostra l' abundància de diversos nivells de brillantor. La corba mateixa (inicialment una línia diagonal des de la part baixa a l' esquerra a la part alta a la dreta) determina a quin nou nivell de brillantor (a l' axis vertical) s' han de mapejar els píxels amb un cert nivell original (a l' axis horitzontal). Per exemple, la línia diagonal per defecte arranja cada píxel original al seu propi valor de brillantor, això vol dir que no canvia res. Una línia horitzontal vol dir que tots els píxels tindran la mateixa brillantor. Això vol dir mínim contrast, la brillantor mateixa s' indica amb l' alçada a la que hi és la líniaEl diagrama de la curva tiene un fondo parecido a un histograma que muestra la abundancia de varios niveles de brillo. La propia curva (inicialmente es una línea diagonal de la esquina inferior izquierda a la superior derecha) determina a qué nivel de brillo nuevo (sobre el eje vertical) se mapean los píxeles con ese valor original (en el eje horizontal). Por ejemplo, la línea diagonal predefinida de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha define cada píxel original a su propio valor de brillo, lo que significa que no se realizan cambios. Una línea horizontal significa que todos los píxeles siguen con el mismo valor de brillo. Esto significa un contraste mínimo, el brillo propio se indica mediante la altura a la que se ubica la línea
Una única drecera es pot assignar o netejar fàcilment usant els dos botons. Només es poden usar dreceres amb modificadors. És possible tenir diverses dreceres possibles, i s' usarà la primera disponible. Les dreceres s' especifiquen usant els conjunts de drecera separats per espais. Un conjunt s' especifica com a base+(llista), on base són modificadors i llista és una llista de tecles. Per exemple " Majús+Alt+ Majús+Ctrl+(ABC) " primer provarà Majús+Alt+‧, després les altres i Majús+Ctrl+C en darrer llocSe puede asignar o limpiar de forma sencilla usando los dos botones. Sólo se pueden usar accesos rápidos con modificadores. Es posible tener varios accesos rápidos posibles, y se usará el primer acceso rápido disponible. Los accesos rápidos se indican usando conjuntos de accesos rápidos separados por comas. Una vez que se haya especificado el conjunto como baselista), donde la base son modificadores y la lista es una lista de teclas
El valor de color es refereix a com de brillant o d' obscur és un color. Colors amb un valor baix són més negres en aparença. Colors amb un valor més alt són colors més ricsEl valor del color se refiere a cómo de brillante o de oscuro es un color. Colores con valor más bajo son más negros en apariencia. Colores con valor más alto son colores más ricos
Seleccioneu una veu per pronunciar el text. Les veus MultiSyn són d' alta qualitat però són lentes de carregar. Si no es mostren veus, comproveu el camí a l' executable del Festival. Heu d' instal· lar una veu Festival com a mínim. Si heu instal· lat una veu i encara no se' n mostra cap, comproveu la configuració del Festival. (Vegeu el README que ve amb el Festival.) Rescan for voicesSeleccione una voz para sintetizar el texto. Las voces MultiSyn son de alta calidad pero lentas para cargar. Si no se muestra ninguna voz, verifique la ruta al ejecutable de Festival. Usted debe instalar al menos una voz de Festival. Si usted ha instalado una voz pero todavía no se muestra ninguna, verifique su configuración de Festival (lea el archivo README que viene con Fesitval.)Rescan for voices
Això selecciona quin format de bústia s' emprarà a les carpetes locals: mbox: Les carpetes del KMail es representen per un fitxer cada una. Els missatges se separen mitjançant una línia que comença per " From ". Això estalvia espai al disc però és menys robust, p. ex. en moure correu entre carpetes. maildir: Les carpetes del KMail es representen per carpetes reals al disc. Els missatges són fitxers separats. Pot ocasionar una mica de pèrdua d' espai al disc però és molt més robust a l' hora de moure missatges entre carpetesEsto selecciona que formato de buzón será el usado en las carpetas locales: mbox: Las carpetas de KMail se representan por un archivo cada una. Los mensajes se separan uno de otro por una linea que comienza por « From ». Esto ahorra espacio en disco pero es menos robusto, por ejemplo al mover correo entre carpetas. maildir: Las carpetas de KMail se representan por carpetas reales en el disco. Los mensajes son archivos separados. Puede ser una pérdida de un poco de espacio en disco pero es más robusto al mover mensajes entre carpetas
Mostrando página 1. 17585 encontrado frases búsqueda de una frase Això són figues d'un altre paner.Se encuentra en 5,541 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.